U-Review

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ให้ความรู้ความสามารถแก่ผู้เรียน ...

จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Microbiology) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม เป็นการเรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต ...

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาทางเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายละเอียดการเรียนและวิชาที่ต้องเรียน ในช่วงแรกนักศึกษาจะเรียนวิชาที่เป็นวิชาพื้นฐานทางด้านการคำนวณ ...