U-Review

ธุรกิจระหว่างประเทศ อนาคตที่ไกลกว่าของนักธุรกิจ

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คือ การดำเนินการจัดการธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ เช่น การส่งออกและนำเข้าสินค้าและบริการ การลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งปัจจัยที่สำคัญก็คือเรื่องของ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และความแตกต่างของวัฒนธรรม ในยุคของโลกาภิวัฒน์หรือความเป็นสากล การปรับเข้าหากันของระบบเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตของมนุษย์ที่จากเดิมเคยแตกต่างกัน ให้มาเป็นแบบแผนเหมือนกันทั้งหมด ทำให้ธุรกิจระหว่างประเทศเปลี่ยนแปลงไปพิจารณาปัจจัยจากสิ่งที่เป็นสากล คือ การตลาดสากล ผลิตภัณฑ์สากล และการผลิตแบบสากล ทำให้รูปแบบของการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศจะมาจาก การส่งออก-นำเข้าสินค้าและบริการ การลงทุน และพันธมิตรทางกลยุทธ์
 
 
UploadImage

จุดแข็งของสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยสยาม คืออะไร ?
หลักสูตรของเราจะเน้นไปทางด้านเรื่องของการฝึกปฏิบัติ การไปดูทำงานในสถานประกอบการจริง การฝึกงาน การปฏิบัติงาน และยังมีการจัดอบรมทางด้านศุลกากรเพิ่มเติมให้นักศึกษาอีกด้วย อีกทั้งยังคำนึกถึงการเปิดประชาคมอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นรายวิชาธุรกิจในอาเซียน ก็จะเป็นอีกวิชาหนึ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามาในหลักสูตรและจะมีวิชาที่เจาะจงเฉพาะภูมิภาคมากขึ้นเพิ่มเข้าไปอีก เพื่อจะได้มีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องของประเทศต่างๆ ให้มากขึ้น
 
การเรียนในปีที่ 1 จะเน้นมุมมองในเรื่องของ องค์ความรู้เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตทั่วไป คือ ความรู้ทางด้านภาษา คณิตศาสตร์ สังคม และวิทยาศาสตร์ จากนั้นจะตามด้วยวิชาเศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน การตลาด ซึ่งองค์ความรู้ทั้งหมดเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนเรื่องธุรกิจระหว่างประเทศในปีที่ 2 ต่อไป
 
ปีที่ 3 และ 4 จะเป็นการเจาะลึกทางด้านต่างๆ ในการปฏิบัติงานด้านธุรกิจระหว่างประเทศ จะมีวิชา การขนส่งระหว่างประเทศ การส่งออก-นำเข้า การเงินระหว่างประเทศ เพื่อเฉพาะเจาะจงด้านใดด้านหนึ่ง หัวใจหลักของสาขานี้คือ การจัดการระหว่างประเทศ การตลาดระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศ การส่งออก-นำเข้า และเสริมด้วยการเจาะข้อมูลเฉพาะด้าน คือการขนส่งระหว่างประเทศ การศึกษาการจัดการพฤติกรรมข้ามชาติ และเราควรจะรู้เรื่องพฤติกรรมหลักของตลาดระหว่างประเทศ ฉะนั้นจึงต้องเรียนเรื่องของการจัดการข้ามวัฒนธรรมควบคู่ด้วย
 
UploadImage

จบสาขานี้จบไป สามารถงานอะไรได้บ้าง?
จะเน้นไปทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางด้านการค้าระหว่างประเทศ มีทั้งนำเข้าและส่งออกสินค้า ที่เป็นผู้ประกอบการเอง หรือพนักงานทางด้านการขนส่งสินค้า การส่งออกสินค้าขาเข้า-ขาออก โดยบัณฑิตที่จบออกไปก็มีทั้งที่ทำธุรกิจเป็นของตัวเองส่งออกกระเป๋าผ้าไปทั้งในเอเชียและในยุโรป บางคนก็ทำธุรกิจกางเกงยีนส์ที่กำลังทำตลาดอยู่ในหลายๆ ประเทศ เช่นกัน
 
คุณสมบัติคนที่จะเข้ามาเรียนในสาขานี้ ?
"ไม่ว่าจะเป็นสายวิทย์ สายศิลป์ ปวช. ปวส. ก็สามารถเข้ามาเรียนได้ทุกสาย เพราะในปัจจุบันโลกธุรกิจมันกว้างขึ้น และมีความพร้อมในทุกๆด้าน ส่วนในเรื่องของการเรียนบริหารธุรกิจ ขอแค่มีใจรักที่จะติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ ทักษะความรู้ความชำนาญทางด้านภาษาก็มักจะเป็นตัวเสริมช่วยเสมอๆ" ดร.วรรณรัตน์ วัฒนานิมิตกูล หัวหน้าสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยสยาม กล่าว

UploadImage


​"คณะของเราผลิตศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงออกไปมากมาย ฉะนั้นนักศึกษาที่จะเข้ามาเรียนกับเรา ขอแค่มีความมุ่งมั่น ขยัน รักเรียน ฝึกฝน อดทน และมีความซื่อสัตย์ เราคิดเสมอว่านักศึกษาทุกคนก็เหมือนกับลูกหลานของเรา ก็อยากให้มีอนาคตที่ดี จบออกไปมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดี มีรายได้ที่ดี มีครอบครัวที่ดี มีสุขภาพที่ดี เพราะเราเชื่อมั่นและจะดูแลนักศึกษาทุกคนเป็นอย่างดี" ดร. สัมฤทธิ์ เทียนดำ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม


คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้มีการวางแผนการเรียนการสอนเพื่อรองรับในอนาคตอีก 5-10 ปีข้างหน้า โดยเน้นให้นักศึกษาคิดเป็น ทำงานเป็น เตรียมพร้อมเพื่อเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ มีการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ (Problem Base Leaning) การใช้กรณีศึกษาและการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ได้ประสบการณ์ตรงจากการทำงาน เช่น การฝึกทำงานจริงในสถานประกอบการ 4 เดือน (สหกิจศึกษา) และอีกส่วนที่เน้นย้ำก็คือ ประสิทธิผลของบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้ว เรื่องของวิชาชีพและใบรับรองประกอบวิชาชีพต่างๆ สาขาที่เกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ ทางมหาวิทยาลัยได้ความร่วมมือกับกรมศุลกากรจัดการเรียนการสอนด้านโลจิสติกส์ เพิ่มเติมให้กับนักศึกษาได้มีความรู้ด้านการขนส่ง การส่งออก-นำเข้า และการค้าระหว่างประเทศ อีกทั้งทางมหาวิทยาลัยยังมีห้องปฏิบัติการทางการเงินที่ดีที่สุดในระดับการศึกษาเดียวกัน ให้นักศึกษาได้ใช้ในการเรียนการสอนเกี่ยวกับธุรกิจอีกด้วย


อ่านและเขียนรีวิวเกี่ยวกับสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยสยาม

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

M.Sc. (Sports Science) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ...

M.Ed. (Educational Administration) ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ...

M.Arch. (Industrial Design) สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ...