U-Review

ธุรกิจระหว่างประเทศ อนาคตที่ไกลกว่าของนักธุรกิจ

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คือ การดำเนินการจัดการธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ เช่น การส่งออกและนำเข้าสินค้าและบริการ การลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งปัจจัยที่สำคัญก็คือเรื่องของ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และความแตกต่างของวัฒนธรรม ในยุคของโลกาภิวัฒน์หรือความเป็นสากล การปรับเข้าหากันของระบบเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตของมนุษย์ที่จากเดิมเคยแตกต่างกัน ให้มาเป็นแบบแผนเหมือนกันทั้งหมด ทำให้ธุรกิจระหว่างประเทศเปลี่ยนแปลงไปพิจารณาปัจจัยจากสิ่งที่เป็นสากล คือ การตลาดสากล ผลิตภัณฑ์สากล และการผลิตแบบสากล ทำให้รูปแบบของการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศจะมาจาก การส่งออก-นำเข้าสินค้าและบริการ การลงทุน และพันธมิตรทางกลยุทธ์
 
 
UploadImage

จุดแข็งของสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยสยาม คืออะไร ?
หลักสูตรของเราจะเน้นไปทางด้านเรื่องของการฝึกปฏิบัติ การไปดูทำงานในสถานประกอบการจริง การฝึกงาน การปฏิบัติงาน และยังมีการจัดอบรมทางด้านศุลกากรเพิ่มเติมให้นักศึกษาอีกด้วย อีกทั้งยังคำนึกถึงการเปิดประชาคมอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นรายวิชาธุรกิจในอาเซียน ก็จะเป็นอีกวิชาหนึ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามาในหลักสูตรและจะมีวิชาที่เจาะจงเฉพาะภูมิภาคมากขึ้นเพิ่มเข้าไปอีก เพื่อจะได้มีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องของประเทศต่างๆ ให้มากขึ้น
 
การเรียนในปีที่ 1 จะเน้นมุมมองในเรื่องของ องค์ความรู้เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตทั่วไป คือ ความรู้ทางด้านภาษา คณิตศาสตร์ สังคม และวิทยาศาสตร์ จากนั้นจะตามด้วยวิชาเศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน การตลาด ซึ่งองค์ความรู้ทั้งหมดเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนเรื่องธุรกิจระหว่างประเทศในปีที่ 2 ต่อไป
 
ปีที่ 3 และ 4 จะเป็นการเจาะลึกทางด้านต่างๆ ในการปฏิบัติงานด้านธุรกิจระหว่างประเทศ จะมีวิชา การขนส่งระหว่างประเทศ การส่งออก-นำเข้า การเงินระหว่างประเทศ เพื่อเฉพาะเจาะจงด้านใดด้านหนึ่ง หัวใจหลักของสาขานี้คือ การจัดการระหว่างประเทศ การตลาดระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศ การส่งออก-นำเข้า และเสริมด้วยการเจาะข้อมูลเฉพาะด้าน คือการขนส่งระหว่างประเทศ การศึกษาการจัดการพฤติกรรมข้ามชาติ และเราควรจะรู้เรื่องพฤติกรรมหลักของตลาดระหว่างประเทศ ฉะนั้นจึงต้องเรียนเรื่องของการจัดการข้ามวัฒนธรรมควบคู่ด้วย
 
UploadImage

จบสาขานี้จบไป สามารถงานอะไรได้บ้าง?
จะเน้นไปทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางด้านการค้าระหว่างประเทศ มีทั้งนำเข้าและส่งออกสินค้า ที่เป็นผู้ประกอบการเอง หรือพนักงานทางด้านการขนส่งสินค้า การส่งออกสินค้าขาเข้า-ขาออก โดยบัณฑิตที่จบออกไปก็มีทั้งที่ทำธุรกิจเป็นของตัวเองส่งออกกระเป๋าผ้าไปทั้งในเอเชียและในยุโรป บางคนก็ทำธุรกิจกางเกงยีนส์ที่กำลังทำตลาดอยู่ในหลายๆ ประเทศ เช่นกัน
 
คุณสมบัติคนที่จะเข้ามาเรียนในสาขานี้ ?
"ไม่ว่าจะเป็นสายวิทย์ สายศิลป์ ปวช. ปวส. ก็สามารถเข้ามาเรียนได้ทุกสาย เพราะในปัจจุบันโลกธุรกิจมันกว้างขึ้น และมีความพร้อมในทุกๆด้าน ส่วนในเรื่องของการเรียนบริหารธุรกิจ ขอแค่มีใจรักที่จะติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ ทักษะความรู้ความชำนาญทางด้านภาษาก็มักจะเป็นตัวเสริมช่วยเสมอๆ" ดร.วรรณรัตน์ วัฒนานิมิตกูล หัวหน้าสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยสยาม กล่าว

UploadImage


​"คณะของเราผลิตศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงออกไปมากมาย ฉะนั้นนักศึกษาที่จะเข้ามาเรียนกับเรา ขอแค่มีความมุ่งมั่น ขยัน รักเรียน ฝึกฝน อดทน และมีความซื่อสัตย์ เราคิดเสมอว่านักศึกษาทุกคนก็เหมือนกับลูกหลานของเรา ก็อยากให้มีอนาคตที่ดี จบออกไปมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดี มีรายได้ที่ดี มีครอบครัวที่ดี มีสุขภาพที่ดี เพราะเราเชื่อมั่นและจะดูแลนักศึกษาทุกคนเป็นอย่างดี" ดร. สัมฤทธิ์ เทียนดำ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม


คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้มีการวางแผนการเรียนการสอนเพื่อรองรับในอนาคตอีก 5-10 ปีข้างหน้า โดยเน้นให้นักศึกษาคิดเป็น ทำงานเป็น เตรียมพร้อมเพื่อเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ มีการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ (Problem Base Leaning) การใช้กรณีศึกษาและการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ได้ประสบการณ์ตรงจากการทำงาน เช่น การฝึกทำงานจริงในสถานประกอบการ 4 เดือน (สหกิจศึกษา) และอีกส่วนที่เน้นย้ำก็คือ ประสิทธิผลของบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้ว เรื่องของวิชาชีพและใบรับรองประกอบวิชาชีพต่างๆ สาขาที่เกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ ทางมหาวิทยาลัยได้ความร่วมมือกับกรมศุลกากรจัดการเรียนการสอนด้านโลจิสติกส์ เพิ่มเติมให้กับนักศึกษาได้มีความรู้ด้านการขนส่ง การส่งออก-นำเข้า และการค้าระหว่างประเทศ อีกทั้งทางมหาวิทยาลัยยังมีห้องปฏิบัติการทางการเงินที่ดีที่สุดในระดับการศึกษาเดียวกัน ให้นักศึกษาได้ใช้ในการเรียนการสอนเกี่ยวกับธุรกิจอีกด้วย


อ่านและเขียนรีวิวเกี่ยวกับสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยสยาม

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ...

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

สร้างความรู้และศักยภาพ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติทางรัฐประศาสนศาสตร์ ...

วิทยาลัยการจัดการ หลักสูตรภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) เปิดสอนนักศึกษาปริญญาโท ...