U-Review

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลับธรรมศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ...

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหิดล (MUIC) ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเป็นวิทยาลัยนานาชาติของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย ...