U-Review

บริหารธุรกิจ สาขาเลขานุการทางการแพทย์

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MBA CEOs บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

MBA CEOs ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ...

สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ...

สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การค้าระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของแต่ละประเทศและภูมิภาคของโลก ...