U-Review

"วิศวกรรมไฟฟ้าระบบราง innovation เพื่อการคมนาคมที่รวดเร็วและสะดวกสบาย" รีวิวสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

ไฟฟ้าถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งของการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์ และด้วยความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีและสังคมในปัจจุบัน ทำให้ไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องกับระบบคมนาคม อย่างรถไฟฟ้าความเร็วสูง ที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบคมนาคมไทยในอีกไม่ช้านี้
 
UploadImage

มหาวิทยาลัยสยาม เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรก ที่เปิดการเรียนการสอนวิศวกรรมศาสตร์มาตั้งแต่ปี 2529 โดยปัจจุบันมี 7 สาขาวิชา ได้แก่
 
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่ให้ความรู้และ ทักษะการทำงานด้านงานออกแบบและควบคุมเครื่องจักรกล วิศวกรรมยานยนต์ และเทคโนโลยีการผลิต
 
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ ความชำนาญและทักษะในการทำงานทางด้านการใช้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รวมถึงความสามารถในการประยุกต์ใช้งาน การออกแบบและการ ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่
 
สาขาวิศวกรรมโยธา มุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการ วิเคราะห์ การคำนวณและออกแบบ รวมถึงงานควบคุมการ ก่อสร้าง เช่น อาคาร สะพาน เขื่อน และระบบสาธารณูปโภค อื่นๆ
 
สาขาวิศวกรรมยานยนต์ มุ่งผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมยานยนต์ให้เป็นผู้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และวิชาชีพเฉพาะด้าน ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ การเรียนการสอนในสาขาจะเน้นความเข้าใจในการออกแบบ ประยุกต์ใช้ และพัฒนาประสิทธิภาพของระบบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วย คน วัสดุ สารสนเทศ และพลังงาน มีความสามารถในการควบคุม และวางแผนผลิตในด้านอุตสาหกรรม
 
สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มุ่งเน้นในการ ผลิตวิศวกรให้มีความรู้ในวิชาชีพที่ทันสมัย และมีประสบการณ์ในการทำงานจริง หลักสูตร ของสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้ปรับปรุงให้ทันสมัย และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่
 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรที่มุ่งเน้นการผลิตวิศวกรที่มีความรู้ สามารถสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาในทางวิศวกรรมได้ โดยเน้นให้นักศึกษามีความรู้ทางด้านไฟฟ้า กำลัง การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า การควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ทางสื่อสารโทรคมนาคม นักศึกษาจะมีโอกาสฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการทางไฟฟ้าที่ทันสมัย อาทิ ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า ห้องวิจัยและปฏิบัติการวิศวกรรมหุ่นยนต์ ห้องวิจัยและปฏิบัติการไฟเบอร์ออพติกส์ โดยมีให้เลือก 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรไฟฟ้ากำลัง หลักสูตรไฟฟ้าสื่อสาร และที่เพิ่มเข้ามาใหม่ก็คือ หลักสูตรระบบราง
 
UploadImage

หลักสูตรระบบราง สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า องค์ความรู้ทั้งหมดจะสอดคล้องกับระบบคมนาคมแบบราง (รถไฟฟ้า) ที่กำลังเป็นที่จับตามองของคนในประเทศ ถ้าถามว่าเรียนวิศวกรรมไฟฟ้าหลักสูตรอื่นจบมาสามารถทำงานในสายระบบรางได้ไหม ก็ได้เหมือนกันแต่อาจจะต้องมีการทดสอบองค์ความรู้เพิ่มเติม แต่หลักสูตรระบบรางจะได้เปรียบกว่าตรงที่ จบแล้วสามารถออกไปทำงานตามสายได้เลยโดยไม่ต้องทดลองเพิ่มเติม เพราะเรามีการเรียนที่เจาะลึกโดยตรงกว่าหลักสูตรอื่น อีกทั้งทางคณะและมหาวิทยาลัย ยังได้ย่อระบบการทำงานของรถไฟฟ้าบ้านเราในปัจจุบัน มาให้นักศึกษาได้ศึกษา และทดลองใช้ ก่อนที่จะออกไปฝึกปฏิบัติงานจริง (สหกิจศึกษา) เพื่อเน้นให้นักศึกษาได้รับความรู้จากประสบการณ์จริง ทำงานเป็น จบออกไปทำงานได้ทันที รวมไปถึงความรู้ด้านทฤษฎีที่จะต้องควบคู่กับภาคปฏิบัติไปด้วยกัน
 
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรนี้ เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาทันต่อความก้าวหน้าของโลก โดยมุ่งเน้นในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ การเรียนการสอนเน้นการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษากล้าคิด กล้าแสดงออก สามารถพัฒนาแนวความคิดต่างๆได้ดี และเป็นที่รู้กันว่า รถไฟฟ้าความเร็วสูง กำลังจะเข้าเป็นการคมนาคมแบบใหม่ ที่กำลังเป็นที่จับตามองในขณะนี้ ก็ต้องการบุคลากรด้านวิศวกรรมที่มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ จำนวนมากในการทำงานและพัฒนาไฟฟ้าระบบรางต่อไปในอนาคต


อ่านและเขียนรีวิวเกี่ยวกับ​สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

วนศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ ...

ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการละคอน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สาขาวิชาการละคอน ถือว่าเป็นสาขาดั้งเดิมที่อยู่คู่กับ ...

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันและไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคสมัย อาชีพ ...