U-Review

รัฐศาสตร์

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หลักสูตรมุ่งเน้นการปรับปรุงความรู้ ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเชิงมหภาค ...

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รัฐประศาสนศาสตร์เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของรัฐศาสตร์ที่เป็นการศึกษาความรู้ในหลายศาสตร์ด้วยกัน ...

หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล (DAD) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การพัฒนาประเทศในยุคดิจิทัลต้องอาศัยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง ...