U-Review

จิตวิทยา

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

มนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จิตวิทยา เป็นการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการของจิตใจ ความคิด ...

M.A. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative ...