U-Review

“โลกใหม่ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์” รีวิวสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ CIBA : U-Review

ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการพัฒนา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดีจึงส่งผลอย่างมากต่อความก้าวหน้าขององค์กร หากแต่การจัดการ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือบุคลากรในองค์กร ไม่ได้เหมือนในอดีตอีกแล้ว เรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ และเทคโนโลยีเหล่านี้เองกำลังเข้ามามีผลต่อการทำหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลในหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ มากขึ้นเรื่อยๆ
 
เหมือนที่สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ CIBA มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับบริษัท ซัน บริษัทชั้นนำของโลก ด้านการพัฒนาแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานภายในสำนักงาน ซึ่งมีส่วนที่เป็นการจัดการ บริหารงาน HR ด้วย น้องๆ ที่จะเข้าไปเรียนที่สาขานี่จึงจะกลายเป็นนักศึกษากลุ่มแรกที่จะได้ใช้ซอฟแวร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมานี้

 
“เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล HR เองก็ต้อง Transformation เหมือนกัน”
ดร.พสุธิดา ตันตราจิณ
อาจารย์ประจำหลักสูตร, ผอ.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 
นอกจากนั้นสาขายังมีการปรับวิธีการเรียนการสอน ให้น้องๆ ได้ต้องนั่งเรียนในห้องกันตลอดเวลา แต่จะมาการมอบหมายโปรเจคหรืองานให้น้องๆ ได้เรียนรู้จากการทำงานจริงกันมากขึ้น อาจารย์จะให้เนื้อหาและหลักการในการทำงานให้น้องๆ เป็นพื้นฐานสู่การต่อยอดในการทำงานจริงในองค์กร ฉะนั้นในด้านของการเรียนการสอนจะมีการปรับลดหน่วยกิจลง ลดจำนวนวิชาที่น้องๆ ต้องเรียนลงมา เพื่อให้สามารถไปฝึกงานได้มากขึ้น และมีเวลาไปทำโปรเจคงานมากขึ้น
 

“ต้องมีความรู้ในหลักการบริหารบ้าง เพื่อที่เวลานักศึกษาไปทำงานจะได้มีความรู้เป็นแนวทาง”
ผศ.เกื้อจิตร ชีระกาญจน์
หัวหน้าหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 
น้องๆ ปี 1 จะได้เรียนปูพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านของดิจิทัล นัวตกรรม และเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการต่างๆ ที่จำเป็น และกำลังเข้ามามีบทบาทต่อการทำงานในอนาคต พอปี 2 น้องๆ จะได้เรียนแก่นของวิชากลุ่มบริหารธุรกิจ ทำให้น้องๆ มีความรู้ด้านการบริหารเพิ่มเติมเข้ามา จนกระทั้งปีที่ 3 จะได้เรียนวิชาเกี่ยวกับงานด้าน HR โดยตรง ทั้งด้านหลักการ และการทำโปรเจค พอปี 4 น้องๆ จะได้เลือกว่า จะเรียนรายวิชาเพิ่มเติมตอนเทอม 1 แล้วไปฝึกงานในเทอมที่ 2 หรือ เลือกว่าจะฝึกงานตลอด 1 ปีการศึกษาเลยก็ได้
 
ส่วนด้านการทำงานของน้องๆ ที่จบจากสาขานี้ มี 85% ที่เข้าไปทำงานในสายงานการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งในองค์กร หน่วยงานรัฐ เอกชน สถานประกอบการ สถานบริการ ธนาคารพานิช หรือแม้แต่ในกลุ่มยานยนตร์ ส่วนอีก 15% เป็นคนที่เลือกศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือสานต่อกิจการของครอบครัว จนถึงการสร้างกิจการ หรือ Startup ที่คอยจัดหาบุคลากรให้กับองค์กรต่างๆ

 
“อันดับแรกของคนที่จะเรียนสาขานี้ ต้องรักที่จะทำงานร่วมกับคนอื่น”
ดร.สุรวี ศุนาลัย
อาจารย์ประจำ, ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพการศึกษา
 
หากน้องคนไหนที่รักในการทำงานร่วมกับผู้คน ชอบเรียนรู้พฤติกรรมบุคคล อยากวิเคราะห์ปัญหา หรือที่มาของการกระทำที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล อยากเรียนรู้วิธีการจัดการฝึกอบรมสำหรับการพัฒนาบุคลากร สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ CIBA มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ น่าจะเหมาะกับน้องๆ ทีเดียว เพราะที่นี่จะสร้างให้น้องๆ เป็น HR ที่มีวิสัยทัศน์ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ พร้อมก้าวสู่โลกใหม่ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิชาประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม (Sculpture and Sculpture for Society) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สาขาประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ...

สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Education) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสากรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม ...

สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (Telecommunications Engineering) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิศวกรรมโทรคมนาคม เป็นวิชาการด้านวิศวกรรมที่เกิดจากการรวบรวมองค์ความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและ ...