U-Review

“โลกใหม่ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์” รีวิวสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ CIBA : U-Review

ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการพัฒนา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดีจึงส่งผลอย่างมากต่อความก้าวหน้าขององค์กร หากแต่การจัดการ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือบุคลากรในองค์กร ไม่ได้เหมือนในอดีตอีกแล้ว เรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ และเทคโนโลยีเหล่านี้เองกำลังเข้ามามีผลต่อการทำหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลในหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ มากขึ้นเรื่อยๆ
 
เหมือนที่สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ CIBA มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับบริษัท ซัน บริษัทชั้นนำของโลก ด้านการพัฒนาแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานภายในสำนักงาน ซึ่งมีส่วนที่เป็นการจัดการ บริหารงาน HR ด้วย น้องๆ ที่จะเข้าไปเรียนที่สาขานี่จึงจะกลายเป็นนักศึกษากลุ่มแรกที่จะได้ใช้ซอฟแวร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมานี้

 
“เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล HR เองก็ต้อง Transformation เหมือนกัน”
ดร.พสุธิดา ตันตราจิณ
อาจารย์ประจำหลักสูตร, ผอ.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 
นอกจากนั้นสาขายังมีการปรับวิธีการเรียนการสอน ให้น้องๆ ได้ต้องนั่งเรียนในห้องกันตลอดเวลา แต่จะมาการมอบหมายโปรเจคหรืองานให้น้องๆ ได้เรียนรู้จากการทำงานจริงกันมากขึ้น อาจารย์จะให้เนื้อหาและหลักการในการทำงานให้น้องๆ เป็นพื้นฐานสู่การต่อยอดในการทำงานจริงในองค์กร ฉะนั้นในด้านของการเรียนการสอนจะมีการปรับลดหน่วยกิจลง ลดจำนวนวิชาที่น้องๆ ต้องเรียนลงมา เพื่อให้สามารถไปฝึกงานได้มากขึ้น และมีเวลาไปทำโปรเจคงานมากขึ้น
 

“ต้องมีความรู้ในหลักการบริหารบ้าง เพื่อที่เวลานักศึกษาไปทำงานจะได้มีความรู้เป็นแนวทาง”
ผศ.เกื้อจิตร ชีระกาญจน์
หัวหน้าหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 
น้องๆ ปี 1 จะได้เรียนปูพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านของดิจิทัล นัวตกรรม และเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการต่างๆ ที่จำเป็น และกำลังเข้ามามีบทบาทต่อการทำงานในอนาคต พอปี 2 น้องๆ จะได้เรียนแก่นของวิชากลุ่มบริหารธุรกิจ ทำให้น้องๆ มีความรู้ด้านการบริหารเพิ่มเติมเข้ามา จนกระทั้งปีที่ 3 จะได้เรียนวิชาเกี่ยวกับงานด้าน HR โดยตรง ทั้งด้านหลักการ และการทำโปรเจค พอปี 4 น้องๆ จะได้เลือกว่า จะเรียนรายวิชาเพิ่มเติมตอนเทอม 1 แล้วไปฝึกงานในเทอมที่ 2 หรือ เลือกว่าจะฝึกงานตลอด 1 ปีการศึกษาเลยก็ได้
 
ส่วนด้านการทำงานของน้องๆ ที่จบจากสาขานี้ มี 85% ที่เข้าไปทำงานในสายงานการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งในองค์กร หน่วยงานรัฐ เอกชน สถานประกอบการ สถานบริการ ธนาคารพานิช หรือแม้แต่ในกลุ่มยานยนตร์ ส่วนอีก 15% เป็นคนที่เลือกศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือสานต่อกิจการของครอบครัว จนถึงการสร้างกิจการ หรือ Startup ที่คอยจัดหาบุคลากรให้กับองค์กรต่างๆ

 
“อันดับแรกของคนที่จะเรียนสาขานี้ ต้องรักที่จะทำงานร่วมกับคนอื่น”
ดร.สุรวี ศุนาลัย
อาจารย์ประจำ, ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพการศึกษา
 
หากน้องคนไหนที่รักในการทำงานร่วมกับผู้คน ชอบเรียนรู้พฤติกรรมบุคคล อยากวิเคราะห์ปัญหา หรือที่มาของการกระทำที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล อยากเรียนรู้วิธีการจัดการฝึกอบรมสำหรับการพัฒนาบุคลากร สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ CIBA มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ น่าจะเหมาะกับน้องๆ ทีเดียว เพราะที่นี่จะสร้างให้น้องๆ เป็น HR ที่มีวิสัยทัศน์ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ พร้อมก้าวสู่โลกใหม่ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MBA วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ...

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จากการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ...

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในหลายด้าน ประกอบการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจอย่างรวดเร็ว ...