U-Review

“เปลี่ยนชีวิต สร้างดีเอนเอของนักธุรกิจในตัว” สาขาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล CIBA : U-Review

โลกเปลี่ยนไปทุกวัน เทคโนโลยีก็ก้าวไกลไม่แพ้กัน ธุรกิจย่อมหมุนเวียนพัฒนาแข่งขันไปอย่างต่อเนื่อง แน่นอนว่า หลายๆ คนอาจเคยวาดหวังไว้ว่าอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจสักหนึ่งอย่าง ไม่ว่าจะเป็นอาหาร การท่องเที่ยว สินค้าและบริการต่างๆ แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นที่จุดใด เพื่อจะให้ธุรกิจนั้นออกมาสมบูรณ์แบบประสบความสำเร็จได้ ซึ่งการเรียนที่สาขาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล CIBA มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ก็ถือเป็นอีกทางเลือกที่จะเปลี่ยนชีวิต สู่การเป็นนักธุรกิจสไตล์ใหม่ สร้างดีเอนเอของความเป็นนักธุรกิจขึ้นด้วยตัวเอง จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่ทุกคนสามารถทำได้
 
สำหรับการเรียน จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับการจัดการ เพราะการจัดการเป็นรากฐานในการทำธุรกิจ และสร้างคนให้เป็นผู้ประกอบการมากขึ้น โดยในชั้นปีที่ 1 จะเริ่มปูพื้นฐานภาพรวมของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในประเทศ และต่างประเทศที่มีความเป็นไปได้ว่าจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจไทย รวมไปถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะนำเข้ามาใช้ในการประกอบการธุรกิจ เพราะว่าในปัจจุบันมีการนำเครื่องมือเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานมากขึ้น




ชั้นปีที่ 2 ที่จะเน้นไปที่กลยุทธ์ของการจัดการให้ธุรกิจมีความพร้อมในมุมต่างๆ อย่างชัดเจน เพื่อนำเอาองความรู้ที่ได้ ประกอบสร้างเป็นโครงงานเริ่มต้นธุรกิจของตนเองในชั้นปีที่ 3 โดยในระหว่างทางจะมีการกล่อมเกลาให้น้องๆ มีการคิดสร้างสรรค์ คิดค้นสินค้าจำลอง ทำให้มองเห็นระบบของการบริการ และมีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดด ก่อนที่จะต้องพิสูจน์ความสำเร็จกันในชั้นปีที่ 4 ถึงตอนนี้ธุรกิจที่น้องๆ ได้คิดมานั้น จะต้องสามารถนำไปแข่งขันได้จริง ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจคอยประกบ ให้ความรู้ และคำแนะนำอย่างใกล้ชิด เหมือนมีผู้เชียวชาญคอยที่เป็นปรึกษาทางธุรกิจให้น้องๆ ด้วย

 


กระบวนการเรียนรู้ที่น้องๆ จะได้เจอจากที่นี่ทั้งหมดนั้น จะลดการเรียนทฤษฎีลง และจะเน้นไปที่การปฏิบัติ ทำให้น้องๆ สามารถนำไปใช้ได้กับการสร้างธุรกิจของตัวเอง หรือการทำงานจริง  ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการค้นหาความรู้และความชอบด้วยตนเอง แล้วกลับมาปรึกษา ขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ก่อนลงมือปฏิบัติ
 
ขณะเดียวกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้อย่างสูงสุด ทางมหาวิทยาลัยยังมีการพัฒนาความสัมพันธ์กับองค์กรธุรกิจอื่นๆ โดยเฉพาะทางภาครัฐ เพื่อที่จะให้เข้ามาทำกิจกรรมร่วมกันในการส่งเสริมธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างประสบการณ์โดยตรงให้กับน้องๆ อย่างต่อเนื่อง



 
“แม้ว่าจะไม่แน่ใจว่าตัวเองมีดีเอ็นเอด้านการบริหารธุรกิจหรือไม่ ที่นี่อาจจะเป็นคำตอบให้ค้นพบในตัวเองก็ได้”
อ.นรภัทร จันทร์ผ่อง
หัวหน้าหลักสูตรการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล
 
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าหลายคนจะยังไม่แน่ใจว่าตัวเองมีดีเอ็นเอด้านการบริหารธุรกิจหรือไม่ แต่ที่นี่อาจจะเป็นคำตอบให้ค้นพบความจริงในตัวเองก็ได้ แต่คนที่มีดีเอ็นเอด้านการบริหารธุรกิจมาก่อนอยู่แล้ว ก็มั่นใจว่ามาเรียนรู้ได้ เพราะสำหรับการเรียนสาขานี้ จะช่วยชี้ช่องทางให้ได้วิ่งเร็วขึ้น เพื่อออกไปแข่งขันในยุคของ SMEs ในปัจจุบันอย่างสำเร็จ กลายเป็นนักธุรกิจที่ใครๆ ก็ต้องยกนิ้วโป้งให้อย่างแน่นอน

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

Ph.D. (Human Resource and Organization Development) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ...

Ph.D. (Communication Arts) นิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะที่มีชื่อเสียงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหนึ่งในนั้นจะต้องมีชื่อ ...

LL.D. (Doctor of Laws) นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารกระบวนการยุติธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาเอก สาขานิติศาสตร์ ที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ ...