U-Review

รีวิวนิเทศศาสตร์ สาขาโฆษณา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การโฆษณา คือ การประกาศสินค้าหรือบริการให้ประชาชนโดยทั่วไปทราบ เป็นเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดเพื่อบอกกล่าวให้ผู้บริโภครู้สึกถึงคุณค่าและความแตกต่าง รู้จักและก่อให้เกิดพฤติกรรมการซื้อสินค้าหรือใช้บริการนั้น โดยเผยแพร่งานโฆษณา ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ” ดังนั้น การโฆษณาจึงมีความจำเป็นมากในยุคนี้ ปัจจุบันนั้นโฆษณานั้นมีหลากหลายรูปแบบและอยู่กับเราตลอดเวลาไม่ว่าเราจะไปไหนทำอะไร ด้วยเหตุนี้แล้ว การคิดโฆษณาสักชิ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลย เพราะฉะนั้นแล้ว เราก็จะต้องทำความรู้จักกับ สาขาโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์กันว่าเขาต้องเรียนกันอะไรบ้าง และมีความน่าสนใจอย่างไร

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นอีกคณะหนึ่งที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก รวมถึงยังเป็นคณะในฝันของน้องๆ หลายคน และยังเป็นคณะยอดนิยมที่คนอยากเข้าเรียนมากที่สุด เพราะได้ผลิตบัณฑิตที่มีชื่อเสียงในวงการมากมาย

ถ้าหากจะเรียนสาขาโฆษณาสิ่งที่น้องๆ จะต้องเป็นก็คือต้องเป็นผู้ที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก  กล้าคิด  กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง มั่นใจในตัวเอง  มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี วิสัยทัศน์กว้างไกล  ติดตามข่าวสารทุกด้าน มีทักษะในการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ด้านสาขาวิชาการโฆษณาจะเน้นหนักในด้านงานโฆษณาต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้น้องๆ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการโฆษณา และการสื่อสารการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การวางแผนสื่อ การรณรงค์ทางการโฆษณา การเขียนบทโฆษณา นิเทศศิลป์และคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการโฆษณา และการวิจัยโฆษณาและการตลาด

โดยในการเรียนการสอนนั้นปี 1 จะสอนวิชาพื้นฐานของคณะ อย่างเช่น นิเทศศาสตร์เบื้องต้น, การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร, การถ่ายภาพเบื้องต้น และก็พวกวิชาเลือกอื่นๆ อย่าง รัฐศาสตร์เบื้องต้น, คอมพิวเตอร์เบื้องต้น, ประวัติศิลปะและดนตรี ส่วนปี 2 วิชาหลักจะยากขึ้นมาตามลำดับอย่างวิชาการสื่อสารด้วยภาพ, การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารขั้นสูง, การเขียนข่าว, การพูด และอื่นๆ และวิชาที่ต้องเก็บก่อนเข้าภาค เช่น การตลาด เพื่อต่อยอดในสาขาวิชาโฆษณาในปีที่สูงขึ้น พอปี 3 ต้องแยกภาค ซึ่งแต่ละสาขาจะเรียนต่างกันออกไป สาขาโฆษณาจะเรียนเรื่องการตัดสินใจของผู้บริโภค, เรียนวิชาครีเอทีฟ  เป็นต้น และในปี 4 วิชาภาคที่ยากขึ้นและจะเป็นวิชาเลือกของสาขาโฆษณาแล้วยังต้องทำงานเพื่อจบการศึกษาอีกด้วย และแน่นอน ทุกปีมีวิชาภาษาอังกฤษ แต่ภาษาอังกฤษนิเทศจะเน้นการเขียนเยอะ เช่น เขียนข่าวเป็นภาษาอังกฤษ

นอกจากวิชาข้างต้นแล้ว ยังมีอีกหลายๆ วิชาที่น่าสนใจและน้องๆ สามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง ด้วยความที่คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ นั้นมีศิษย์เที่มีชื่อเสียงและศิษย์เก่าที่มีคุณภาพมากมาย น้องๆ ที่จบจากที่นี่จะมีคอนเนคชั่นกับรุ่นพี่มากมาย รวมถึงเป็นที่น่าเชื่อถือของบริษัทต่างๆ ที่จะรับน้องๆ เข้าทำงานในอนาคต

จบมาทำงานอะไร
1.นักสร้างสรรค์งานโฆษณา
2.นักเขียนบทโฆษณา
3.ผู้กำกับศิลป์งานโฆษณา
4.นักวางแผนสื่อโฆษณา และ กลยุทธ์สื่อสารตราสินค้า
5.นักออกแบบงานกราฟิก
6.นักวิจัยการโฆษณา
7.ผู้ผลิตงานโฆษณาและกิจกรรมพิเศษทางการตลาด
8.นักสื่อสารนำเสนอขายแผนงานโฆษณา
9.ผู้ประกอบกิจการโฆษณาอิสระ
ฯลฯ

สมัครเรียนทำอย่างไร
ระบบรับตรง (แบบปกติ)
- กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 เทอม 2.75 ขึ้นไป
- ผลคะแนนสอบ GAT 40%
- ผลคะแนนสอบ PAT1 (คณิตสาศตร์) 60% หรือ PAT 7.1-7.4 (ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน) 60% 
- สมัครทางอินเทอร์เนตที่เว็บไซต์ www.atc.chula.ac.th 

แอดมิชชัน
- GPAX 20% 
- O-NET 30% 
- GAT 30% 
- PAT1 (คณิตศาสตร์) 20%

รูปแบบที่ 1
- GPAX 20% 
- O-NET 30% 
- GAT 50% 

รูปแบบที่ 2 
- GPAX 20% 
- O-NET 30% 
- GAT 30% 
- PAT7.1 (ภาษาฝรั่งเศส), PAT7.2 (ภาษาเยอรมัน), PAT7.3 (ภาษาญี่ปุ่น), PAT7.4 (ภาษาจีน) 20%

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สาขาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ เป็นสาขาที่นำเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล ...

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การศึกษามุ่งเน้นคุณภาพทางวิชาการ และเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความสามารถในเชิงการคิด ...

สาขาเศรษฐศาสตรการเงิน (Monetary and Financial Economics) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เป็นสาขาที่เรียนเกี่ยวกับการจัดการด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ ...