U-Review

รีวิวสาขาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

หลักสูตรเภสัชกรรมศาตรบัณฑิต สาขาบริบาลเภสัชกรรม หลักสูตร 6 ปี เน้นเรื่องการดูแล และให้บริการผู้ป่วย เป็นการเพิ่มบทบาทความสำคัญให้แก่เภสัชกรในการดูแลผู้ป่วย ไม่ใช้เพียงแต่จ่ายยา ขายยาแล้วจบกันไป แต่ยังต้องสามารถทำงานร่วมกับแพทย์ในการวินิจฉัยโรค การหาแนวทางรักษา การจ่ายยา การติดตามผลการรักษา ร่วมไปถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับยากับผู้ป่วยด้วย
 
การเรียนการสอนในสาขาบริบาลเภสัชกรรมปีแรกน้องๆ จะได้เรียนรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษก่อน เพราะหนังสือเรียนส่วนใหญ่ที่น้องๆ ต้องเรียนจะเป็นภาษาอังกฤษ ในปีถัดไปจะได้เริ่มเรียนในวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่เภสัชกรจำเป็นต้องมี เช่น ชีวเภสัชกรรม เภสัชเคมีสำหรับเภสัชศาสตร์ บทนำสู่เภสัชเวช รวมไปถึงการเรียนวิชาที่จะทำให้น้องๆ มีความรู้ด้านการแพทย์ด้วย เช่น ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ และจุลชีววิทยาทางการแพทย์เป็นต้น จนกระทั้งปีสุดท้ายที่เข้าสู่ช่วงการฝึกงาน เป็นเวลา 9 เดือนที่นักศึกษาจะต้องเข้าฝึกงานใน 6 ผลัด 6 วิชา ได้แก่ เภสัชกรรมอายุรศาสตร์, บริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก, เภสัชศาสตร์สนเทศ (การให้บริการตอบคำถามเกี่ยวกับยา), เภสัชกรรมชุมชน (ร้านจำหน่ายยา) และวิชาเลือกอีก 2 วิชา

จุดเด่นของที่นี่ คืออะไร

- เป็นคณะเภสัชศาสตร์แห่งแรกในประเทศไทย ที่เปิดสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาบริบาลเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี)
- ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพในปี พ.ศ. 2554 เป็นลำดับที่ 3 ของประเทศ

จบมาทำงานอะไร

1. เภสัชกรประจำหน่วยงานราชการหรือเอกชนได้ทุกแห่ง 
2. เภสัชกรหรือผู้ควบคุมคุณภาพของยาในโรงงานเภสัชกรรม 
3. นักวิเคราะห์วิจัย
4. เภสัชกรชุมชนในร้านจำหน่ายยาทั่วไป 
5. ผู้แทนจำหน่ายยา

สมัครเรียนทำอย่างไร

รับตรงผ่าน กสพท. (กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย)
- ต้องจบแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เท่านั้น
- ต้องมีคะแนน O-NET รวม 5 กลุ่มสาระวิชา (วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, สังคม, ภาษาไทย) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
- สอบวิชาเฉพาะ 30%
- สอบ 9 วิชาสามัญ ใช้ 5 วิชา 70% (ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ 40%, คณิตศาสตร์ 20%, ภาษาอังกฤษ 20%, สังคม 10%, ภาษาไทย 10%)

แอดมิชชัน
- GPAX 20% (ต้องได้คะแนนสอบส่วนที่ 2 ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30)
- O-NET 30%
- GAT 10%
- PAT2 (วิทยาศาสตร์) 40%


ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

240,000 บาท

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

20,000 บาท/เทอม

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

อักษรศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาประวัติศาสตร์ มีการจัดตั้งคณะอักษรศาสตร์ใน พ.ศ. ...

วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับน้องๆ คนไหนมีใจรักธรรมชาติ รักการเดินทาง ชอบทำงานลุยๆ ...

MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยสยาม

การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจโลก ที่ทำให้การแข่งขันของภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ...