U-Review

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ บันไดของ Tech Startup ที่มีความเชี่ยวชาญนวัตกรรม

UploadImageการเรียนการสอนในสาขาจะเน้นให้น้องๆ มีความรู้ด้านการพัฒนาโปรแกรม การเขียนแอพพลิเคชัน ผสานกับความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เช่น การเขียนโปรแกรม และการวิเคราะห์และออกแบบระบบ เป็นต้น สนับสนุนให้น้องๆ สามารถออกไปหาความรู้ ประสบการณ์จากนอกห้องเรียน เพื่อให้สามารถสร้างนักธุรกิจ Tech Startup ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับนวัตกรรมของตนเอง กลายเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ตั้งแต่ยังเรียนอยู่ ดังจะเห็นได้จากพี่ๆ ที่เราพามาทำความรู้จักกันในวันนี้ หากน้องๆ เป็นคนหนึ่งที่มีความฝัน รักการเรียนรู้ ไม่ชอบหยุดอยู่กับที่ การก้าวเข้ามาเป็น Tech Startup สามารถทำได้แน่นอนครับ เพราะ Tech Startup เริ่ม Startได้ตั้งแต่เรียน


แผนการเรียน
ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน. : เรียนในวัน จันทร์ - ศุกร์
ผู้จบ ปวส. : รับเทียบโอน

จุดเด่น
พัฒนาแอปพลิเคชันที่อยู่บนแพลตฟอร์มของ ios, Android และ Windows phone

เรียนเกี่ยวกับ
พื้นฐานการเขียนโปรแกรม การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน และการพัฒนานวัตกรรม
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เป็นสาขาที่ขาดแคลนของชาติในปัจจุบัน ...

สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

ที่หลักสูตรของการบัญชี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ...

หลักสูตรพัฒนาภาษาต่างประเทศโดยเครือลอรีเอท มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

หลักสูตรภาษาอังกฤษโดยเครือลอรีเอท มุ่งในการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาผ่านหลักสูตรระดับโลก ...