U-Review

“บรรจุภัณฑ์ต่าง มูลค่าเปลี่ยน Packaging ที่ดีช่วยเพิ่มมูลค่าทางการตลาด” รีวิวสาขาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ : U-Review

การบรรจุมีความสำคัญอย่างมากต่อคุณภาพสินค้า ต่อมูลค่าของสินค้า รวมถึงมูลค่าทางการตลาด วิธีการบรรจุ หรือรูปแบบของบรรจุภัณฑ์อาจกลายเป็นตัวตัดสินขึ้นมาได้ เมื่อมีสินค้าประเภทเดียวกันวางอยู่ด้วยกัน เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึง ประเทศในภูมิภาคอาเซียน เราจำเป็นต้องมี เทคโนโลยีการบรรจุที่ทันสมัย เพื่อรองรับ และปรับตัวให้ทันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของโลก รวมถึง อุตสาหกรรม 4.0 สาขาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ มีการเรียนการสอนโดยนำเอาพื้นฐานทางด้านต่างๆ  รวมถึง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ด้วยกัน“เราให้ความสำคัญกับการบรรจุ เนื่องจาก การบรรจุมีความสำคัญต่อคุณภาพ มูลค่าของสินค้า รวมถึงการตลาด”
ผศ.ดร. อำพร เสน่ห์
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุวัสดุ
 

สาขาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ที่มีการเรียนการสอนจนถึงระดับปริญญาเอกจึงเกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่แรกในประเทศไทย และในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะมีทั้งหลักสูตร 4 ปี และโครงการ 4+1 ที่เป็นการเรียนตรีคู่กับโทไปพร้อมกัน และสามารถจบตรีควบโทภายในเวลา 5 ปี
 
การเรียนการสอนในสาขาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อน้องเข้ามาเรียนในชั้นปีแรก จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานเกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด รวมทั้งเรียนรู้พื้นฐานการนำวัสดุที่มีความแตกต่างกัน ไปใช้ในรูปแบบต่างๆ ที่ต่างวัตถุประสงค์กันออกไป พอปี 2 จะเรียนลึกขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับวัสดุประเภทต่างๆ ในเชิงลึก ว่าการขึ้นรูปเป็น Packaging มีวิธี มีกระบวนการอย่างไร มีการประเมินคุณลักษณะ และคุณภาพบรรจุภัณฑ์อย่างไรบ้าง
 
ปี 3 เรียนเกี่ยวกับการประเมินเชิงลึกว่าบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ เวลาเอาไปใช้ในระบบการบรรจุ จะต้องมีการวิเคราะห์อะไรบ้าง รวมถึงจะมีการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบมากขึ้น จนกระทั้งในปีสุดท้ายจะเรียนเรื่องของการประยุกต์ใช้และอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่อาหาร เรียนเกี่ยวกับระบบการพิมพ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุต่างๆ

นอกจากนี้สาขายังให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรมด้วย โดยมองว่าการทำงานในสายเทคโนโลยีการบรรจุ ต้องการความรู้ ความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา ดังนั้น น้องๆ ควรจะต้องมีความสามารถในหลายๆ ด้าน เลยเน้นในเรื่องของการทำกิจกรรมเพื่อให้น้องๆ ได้มีโอกาสไปรู้จักการทำงานจริง“เนื่องจากหลักสูตรนี้ถือได้ว่ามีความสำคัญมาก แต่เมืองไทยอาจจะยังมีไม่เยอะเท่าไหร่ ในระดับเอเชียสาขาของเรานี้ ถือได้ว่าเป็นระดับ Top 5 ทั้งในด้านการเรียนการสอน และงานวิจัย”
ดร. ณัฐดนัย หาญการสุจริต
อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและการบรรจุวัสดุ
 

แม้ว่าหลักสูตรนี้ถือได้ว่ามีความสำคัญมาก แต่เมืองไทยกลับยังมีเปิดสอนกันไม่เยอะเท่าไหร่ สาขาจึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหลายๆ ประเทศ มีอาจารย์ที่มาจากต่างประเทศมาสอนในบางรายวิชา รวมถึงมีการฝึกงานในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา  สิงคโปร์ เกาหลี จีน ตอนนี้ก็พยายามสร้างเครือข่ายกับต่างประเทศเพิ่มขึ้น เพื่อให้น้องๆ มีทางเลือกในการไปฝึกงานในต่างประเทศมากขึ้นไปอีก
 
ในด้านอาจารย์ก็มีความเชียวชาญที่หลากหลาย มีอาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับการออกแบบภาชนะบรรจุ การขึ้นรูปภาชนะบรรจุ รวมถึงตัววัสดุต่างๆ เช่น บรรจุภัณฑ์ที่กำลังมาแรงตอนนี้คือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาจารย์ในภาควิชาก็จะมีอาจารย์ที่ทำงานวิจัย และสอนเกี่ยวกับเรื่องบรรจุภัณฑ์ที่รักษ์โลก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ
 และจากการเรียนการสอนที่ครอบคลุมหลายด้านทำให้น้องๆ สามารถทำงานได้ตั้งแต่การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ไปจนถึงการทำงานโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบรรจุภัณฑ์ รวมถึงระบบการบรรจุต่างๆ มีทั้งระบบการบรรจุกลุ่มที่เป็นอาหารและกลุ่มที่ไม่ใช่อาหาร เช่น ผลิตกล่อง ขวดแก้ว พลาสติก ถาด ถ้วย ถุง และโรงงานผลิตกระป๋องต่างๆ เป็นต้น
 
บรรจุภัณฑ์ต่างกัน มูลค่าของสินค้าก็เปลี่ยนไป การบรรจุที่ดีช่วยเพิ่มมูลค่าทางการตลาดได้อย่างมากมายมหาศาล การพัฒนาตนเองให้มีความสามารถ มีความรู้ และมีความเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีการบรรจุ จึงเป็นเรื่องสำคัญ ไม่น้อยไปกว่าการเรียนรู้เรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงเครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์ทางการบรรจุ ที่สามารถยืดอายุการเก็บรักษาสินค้า ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ รวมถึงความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค เพื่อให้น้องๆ สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ ที่ตอบสนองความต้องของตลาดได้มากที่สุด


  

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

การจัดการและการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ...

เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่นี่ จะให้น้องๆ ศึกษาพื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์ ...

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ถ้ากล่าวถึง วิศวกรรมศาสตร์ น้องๆ คงจะต้องนึกถึงที่เป็นที่แรกก็คือ ...