U-Review

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก้าวสู่ Digital University : Exclusive Talk

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งเป้าพัฒนาสถาบันสู่มหาวิทยาลัยดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบตามนโยบายความเป็น Digital University สร้างสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้ชุมชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบทุกที่ ทุกเวลา และ   ทุกอุปกรณ์

      รองรับการใช้งานของนักศึกษาและบุคคลกรทั้งมหาวิทยาลัยกว่า 50,000 คน ด้วยเงินลงทุนทั้งระบบกว่า 100,000,000 บาท โดยเริ่มเฟสแรกตั้งแต่ พ.ศ. 2556 พัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายกว่า 2700 จุด, โมบายล์เซอร์วิส, พัฒนาการระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารด้วย Business Intelligence, Smart Learning&Smart Classroom, IT for English, Digital Literacy และตั้งเป้าเพิ่มการลงทุนด้านมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ ภายในปี 2559 เพื่อให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กลายเป็นต้นแบบแห่งการใช้ชีวิตแบบดิจิตอลที่ครอบคลุมทุกพันธกิจ

UploadImage

รองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า “ในช่วงศตวรรษที่ 21 เกิดการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรวดเร็ว การเข้าถึงสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เกิดความนิยมในการเรียนรู้ติดตามข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ผ่าน Smart device มากกว่าการอ่านข้อความจากสื่อในลักษณะเดิม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เห็นความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ และดำเนินนโยบายความเป็น Digital University ภายใต้โครงการ Digital Life : Digital University @CMU ทำให้ชุมชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินชีวิตอย่างสะดวกสบาย โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเข้าถึง ใช้ประโยชน์ จากข้อมูลสารสนเทศได้อย่างสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ ครอบคลุมการให้บริการต่างๆด้านไอที ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

 
UploadImage

 โครงข่ายดิจิตอลของมหาวิทยาลัยรองรับจำนวนผู้ใช้กว่า 50,000 คน ประกอบด้วย นักศึกษากว่า 40,000 คน คณาจารย์เกือบ2,000คน และบุคลากรกว่า 10,000 คน ครอบคลุมทุกหน่วยงานทั้งในส่วนวิชาการ และส่วนสนับสนุน ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย

8 โร้ดแมป สู่ ของ มช. สู่ Digital University

1. พัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Wi-Fi@JumboPlus) ครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนกว่า 2,700 จุด บริการโมบายเซอร์วิส (CMU Mobile Application) ที่ให้ความสะดวก สบายในการเข้าใช้งาน ในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยผ่าน Smart Device App เดียวรวมทุกบริการของมหาวิทยาลัยไว้ในมือ รองรับระบบปฏิบัติการทั้ง IOS และ Android

2. บริการโมบายเซอร์วิส (CMU Mobile Application) Application บน Smart device ที่ให้ความสะดวก สบายในการเข้าใช้งาน ในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยผ่าน Smart Device App เดียวรวมทุกบริการของมหาวิทยาลัยไว้ในมือ รองรับระบบปฏิบัติการทั้ง IOS และ Android

3. พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร CMU EIS (Executive Information System) จากฐานข้อมูล CMU MIS และ FIS โดยใช้เครื่องมือ BI (Business Intelligence) ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถใช้เพื่อการวางแผน การตัดสินใจจากข้อมูล คาดการณ์แนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง แม่นยำรวดเร็ว

4. ศูนย์คอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ITSC Corner) เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยไอทีที่ทันสมัย จำนวน 47 ศูนย์ ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ PCs All-in-one ประสิทธิภาพสูง สวยงาม กะทัดรัด รองรับการทำงานมัลติมีเดียได้อย่างรวดเร็ว ด้วยสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่ออกแบบมาให้ตอบสนองกับผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมการสอนที่มีการใช้ไอซีทีอย่างมีประสิทธิภาพ (ICT-Integrated Learning)

5. โครงการ Smart Learning & Smart Classroom การจัดการเรียนการสอนโดยอาศัยเทคโนโลยที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้แนวใหม่ที่ตอบสนองต่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนสามารถสืบค้น และทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเอง ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ ผู้สอนสามารถสร้างสื่อการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างง่าย ผลิตสื่อการเรียนรู้แนวใหม่(New Media) ในรูปแบบ Streaming Media โดยมีแหล่งรวมความรู้ออนไลน์รูปแบบใหม่ผ่านเว็บไซต์ www.cmucuteajarn.cmu.ac.th

6. โครงการ IT for English มุ่งเน้นมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการในระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ทักษะ ในการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้ตำรา และสื่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ทันสมัย เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7. จัดตั้งศูนย์สอบทักษะคอมพิวเตอร์ ด้วยระบบการสอบออนไลน์ตามมาตรฐานสากล ICDL ที่ได้มาตรฐานสากล พร้อมให้บริการอบรมทักษะความสามารถคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมด้าน Digital Literacy แก่บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยความร่วมมือกับบริษัท แพลนนิท คอนซัลแตนท์ส จำกัด (ICDL Thailand)

8. ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนด้านการบริหารจัดการ การเรียน การสอน และการวิจัยภายในมหาวิทยาลัย โดยความร่วมมือกับบริษัท Microsoft และ Autodesk

ขอขอบคุณข้อมูลจาก นิตยสารไอที เอ็นเทอร์ไพรส์ ชั้นนำ

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

ธุรกิจการบิน Airline Business (IAB) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Intensive English Course สำหรับการเรียนที่วิทยาลัยนานาชาติ ...

การจัดการตราสินค้าหรูหรา Bachelor of Business Administration in Luxury Brand Management มหาวิทยาลัยศิลปากร

หลักสูตร Luxury Brand Management เป็นหลักสูตรสี...

การตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ Bachelor of Business Administration in Event and Leisure Marketing มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรียนรู้พื้นฐานทางด้านบริหารธุรกิจ กระบวนการการทำงานด้าน ...