U-Review

"ให้โลกเปลี่ยนอย่างไร นักบัญชียังเป็นที่ต้องการไม่เปลี่ยน" รีวิวสาขาการบัญชี (ปริญญาตรี)

ต่อให้มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบนโลกมากแค่ไหน ต่อให้มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาทำงานแทนมนุษย์มากเท่าไหร่ แต่ทุกวันนี้ในทุกองค์กรธุรกิจ ไม่ว่าจะธุรกิจขนาดใหญ่ หรือธุรกิจ SME ยังจำเป็นต้องมีนักบัญชีค่อยขับเคลื่อนการทำงาน ค่อยดูแลการหมุนเวียนเงินทุน และให้ข้อมูลในการพิจารณาทางเลือกแก่ผู้บริหาร แต่ใช้ว่าเป็นนักบัญชีแล้วจะหยุดอยู่กับที่ได้ นักบัญชีเองก็ต้องการการปรับตัว และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เช่นกัน
 
 “เทคโนโลยี” ปัจจัยที่สำคัญที่สุดต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเศรษฐกิจ รูปแบบการทำธุรกิจ และรูปแบบการทำธุรกรรมในปัจจุบัน เราคงได้ยินเรื่องการทำธุรกรรมพร้อมเพย์ (PromptPay) หรือการใช้จ่าย โอนเงินผ่านหมายเลขบัตรประจำตัวประชนชน หรือหมายเลขโทรศัพท์กันมาแล้วบ้าง ซึ่งนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงนี้ การเรียนในสาขาการบัญชี (ปริญญาตรี) คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในวันนี้จึงมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ ที่นักศึกษาจะต้องเข้าใจ สามารถพัฒนาตนเองให้ก้าวทันเทคโนโลยี และก้าวสู้การเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลได้
 
UploadImage

“คณะเลยมองว่าเราจะต้องปรับตาม เพื่อที่จะได้ก้าวทันในสิ่งที่เกิดความเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน เริ่มตั้งแต่กระบวนการเรียนการสอน หรือการปรับหลักสูตรให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง ให้มีความเป็นสากล”
ผศ.ดร. ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
การเรียนการสอนจะเน้นการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง มีความร่วมมือกับภาคธุรกิจเพื่อสร้างหลักสูตรให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดงาน และให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ที่รอบด้าน ด้วยคณะเห็นว่านักบัญชีปัจจุบันนั้น จะรู้บัญชีอย่างเดียวไม่ได้แล้ว นักศึกษาจะต้องมีความรู้เรื่องศาสตร์อื่นด้วย ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานองค์กร การทำธุรกิจ หรือเรื่องการเงิน
 
UploadImage

"เราเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้ด้วยการทำงานจริงๆ learning by doing"
อาจารย์ ชัยสรรค์ รังคะภูติ อาจารย์คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
คณะบัญชีมีโปรแกรมการจำลองทางธุรกิจให้นักศึกษาได้เรียนตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นลักษณะโปรแกรมออนไลน์ เพื่อการฝึกปฏิบัติจริงๆ เริ่มตั้งแต่การจัดตั้งบริษัท มีการบันทึกบัญชีเข้าสู่โปรแกรม เรียนรู้เรื่องภาษี ว่าการยื่นภาษีในแต่ละรอบในแต่ละเดือนนั้นมีอะไร จนท้ายที่สุดในการปิดงบ เหมือนการทำงานจริงทุกประการ นักศึกษาในชั้นปีที่ 3 และปีสุดท้าย จะได้เรียนรู้กับโปรแกรมอีก 2 ตัว ตัวแรกคือโปรแกรม SAP ซึ่งใช้กันในบริษัทใหญ่ๆ และโปรแกรม Express ที่กลุ่ม SME หรือบริษัทที่ไม่ใหญ่มากจะใช้กัน
 
UploadImage

"การเรียนอย่างเดียวสำหรับนักศึกษาคงไม่พอนักศึกษาของเราจะต้องพร้อมในการปฏิบัติงานจริงด้วย ฉะนั้นเราจึงมีการฝึกสหกิจศึกษาเข้ามาเสริม และนักศึกษาจะถูกจองตัวขณะฝึกงานสูงถึง 80%"
อาจารย์ พรรณทิพย์ อย่างกลั่น อาจารย์คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
ในเรื่องสุดท้ายก่อนจบการศึกษา เพื่อให้มั่นใจว่าน้องๆ จะสามารถจบออกไปเป็นนักบัญชีที่มีคุณภาพ และมีงานรองรับ คณะจะมีการเชิญสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทยมาอบรมให้น้องๆ ในโครงการ “TAX Junior” เป็นการเสริมความรู้ด้านภาษีโดยเฉพาะ และการติวสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรให้ด้วย


อ่านและเขียนรีวิวเกี่ยวกับสาขาการบัญชี ปริญญาตรี

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิชาศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชันอาร์ต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สาขาวิชาศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชันอาร์ต คณะสถาปัตยกรรม ...

สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Education) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสากรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม ...

สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (Telecommunications Engineering) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิศวกรรมโทรคมนาคม เป็นวิชาการด้านวิศวกรรมที่เกิดจากการรวบรวมองค์ความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและ ...