U-Review

"นักบริหารที่ดี มักเปลี่ยนแปลง ตามโลกที่เปลี่ยนไป" สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ : U-Review

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบเปิด ที่ติดต่อทำการซื้อขายสินค้า และบริการกับประเทศเพื่อนบ้าน การค้าระหว่างประเทศจึงมีบทบาทสำคัญในฐานะกลไกลในการพัฒนา และนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศ รวมทั้งมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวอย่างรวดเร็ว ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามีสถาบันการศึกษาเปิดสอนใน คณะบริหารธุรกิจ เพื่อรองรับตลาดงานที่กำลังเติบโตอยู่จำนวนมาก

UploadImage
 
"เนื่องจากเป็นสาขาที่มีมายาวนาน หลักสูตรจะเปลี่ยนไปตามโลกปัจจุบัน"
ดร.อนุฉัตร ช่ำชอง
หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
 
 
การเรียนการสอน สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จะเน้นการสอนเรื่องการทำธุรกิจเกี่ยวกับ E-Commerce หรือการค้าขายออนไลน์ เพราะในปัจจุบันสังคมโลกออนไลน์กำลังเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า สื่อออนไลน์ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อเราในทุกขณะ เนื่องด้วยสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นอีกหนึ่งคณะที่มีการเปิดสอนมายาวนานที่สุดถึง 54 ปีด้วยกัน ทำให้หลักสูตรดั่งเดิมได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ตามโลกที่เปลี่ยนไปUploadImage
 
"การสอนเรื่องธุรกิจระหว่างประเทศในยุคของ Thailand 4.0 ต้องผนวกเข้ากับเทคโนโลยีดิจิตอล"
ผศ.ดร. ธีริน วาณิชเสนี
อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ และ Alibaba certified Trainer
 

หลักสูตรการเรียนการสอน มีการปรับปรุงทุกๆ 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยใหม่ โดยหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงล่าสุดจะเริ่มใช้ในปี 2560  เป็นหลักสูตที่มุ่งเน้นเรื่องของ Innovation  (นวัตกรรม) โดยพยายามนำนวัตกรรมใส่เข้าไปในหลักสูตรบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ เช่น นวัตกรรมสินค้า นวัตกรรมบริการ นวัตกรรมเชิงกระบวนการ อีกสิ่งหนึ่งที่ทางสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้ความสำคัญ คือ เรื่องของความพยายามสร้างตัวตนความเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษาด้วย

UploadImage

ในช่วงชั้นปีที่ 1 ปีที่ 2 จนถึงปีที่ 3 จะมีกิจกรรมมากมายให้น้องๆ ทดลองเป็นผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความคุ้นเคย มีประสบการณ์ และสามารถแชร์ความรู้ให้กันและกันได้ เมื่อน้องๆ มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารแล้ว ปีที่ 4 จะมีโครงการหนึ่งชื่อว่า โครงการสหกิจ เป็นโครงการที่จะให้นักศึกษาสามารถเลือกหยุดเรียนหนึ่งเทอม เพื่อเอาเวลานั้นไปทำงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่รองรับ
 
สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นอีกสาขาหนึ่งที่สำคัญในการผลิตบุคลากร เพื่อตอบโจทย์ในทุกๆ เรื่องของระบบเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะในประเทศไทย หรือระหว่างประเทศ เพราะเมื่อเริ่ม AEC บริษัทข้ามชาติจะเข้ามาทำธุรกิจกับประเทศไทยเยอะมากขึ้น หากน้องๆ คนไหนสนใจอยากพัฒนาระบบเศรษฐกิจไทย ได้ความรู้เรื่องกลไกลการทำธุรกิจระหว่างประเทศมากขึ้น เพียงแค่น้องๆ มีความตั้งใจ สนใจเรื่องการบริหารก็สามารถเข้าศึกษาในสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศได้ 
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

Executive MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หลักสูตร MBA Executive ของที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ...

Flexible MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Flexible MBA Program คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ...

International MBA (Asia Pacific Business) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเอเชียแปซิฟิก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ...