U-Review

"นักบริหารที่ดี มักเปลี่ยนแปลง ตามโลกที่เปลี่ยนไป" สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ : U-Review

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบเปิด ที่ติดต่อทำการซื้อขายสินค้า และบริการกับประเทศเพื่อนบ้าน การค้าระหว่างประเทศจึงมีบทบาทสำคัญในฐานะกลไกลในการพัฒนา และนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศ รวมทั้งมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวอย่างรวดเร็ว ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามีสถาบันการศึกษาเปิดสอนใน คณะบริหารธุรกิจ เพื่อรองรับตลาดงานที่กำลังเติบโตอยู่จำนวนมาก

UploadImage
 
"เนื่องจากเป็นสาขาที่มีมายาวนาน หลักสูตรจะเปลี่ยนไปตามโลกปัจจุบัน"
ดร.อนุฉัตร ช่ำชอง
หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
 
 
การเรียนการสอน สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จะเน้นการสอนเรื่องการทำธุรกิจเกี่ยวกับ E-Commerce หรือการค้าขายออนไลน์ เพราะในปัจจุบันสังคมโลกออนไลน์กำลังเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า สื่อออนไลน์ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อเราในทุกขณะ เนื่องด้วยสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นอีกหนึ่งคณะที่มีการเปิดสอนมายาวนานที่สุดถึง 54 ปีด้วยกัน ทำให้หลักสูตรดั่งเดิมได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ตามโลกที่เปลี่ยนไปUploadImage
 
"การสอนเรื่องธุรกิจระหว่างประเทศในยุคของ Thailand 4.0 ต้องผนวกเข้ากับเทคโนโลยีดิจิตอล"
ผศ.ดร. ธีริน วาณิชเสนี
อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ และ Alibaba certified Trainer
 

หลักสูตรการเรียนการสอน มีการปรับปรุงทุกๆ 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยใหม่ โดยหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงล่าสุดจะเริ่มใช้ในปี 2560  เป็นหลักสูตที่มุ่งเน้นเรื่องของ Innovation  (นวัตกรรม) โดยพยายามนำนวัตกรรมใส่เข้าไปในหลักสูตรบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ เช่น นวัตกรรมสินค้า นวัตกรรมบริการ นวัตกรรมเชิงกระบวนการ อีกสิ่งหนึ่งที่ทางสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้ความสำคัญ คือ เรื่องของความพยายามสร้างตัวตนความเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษาด้วย

UploadImage

ในช่วงชั้นปีที่ 1 ปีที่ 2 จนถึงปีที่ 3 จะมีกิจกรรมมากมายให้น้องๆ ทดลองเป็นผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความคุ้นเคย มีประสบการณ์ และสามารถแชร์ความรู้ให้กันและกันได้ เมื่อน้องๆ มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารแล้ว ปีที่ 4 จะมีโครงการหนึ่งชื่อว่า โครงการสหกิจ เป็นโครงการที่จะให้นักศึกษาสามารถเลือกหยุดเรียนหนึ่งเทอม เพื่อเอาเวลานั้นไปทำงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่รองรับ
 
สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นอีกสาขาหนึ่งที่สำคัญในการผลิตบุคลากร เพื่อตอบโจทย์ในทุกๆ เรื่องของระบบเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะในประเทศไทย หรือระหว่างประเทศ เพราะเมื่อเริ่ม AEC บริษัทข้ามชาติจะเข้ามาทำธุรกิจกับประเทศไทยเยอะมากขึ้น หากน้องๆ คนไหนสนใจอยากพัฒนาระบบเศรษฐกิจไทย ได้ความรู้เรื่องกลไกลการทำธุรกิจระหว่างประเทศมากขึ้น เพียงแค่น้องๆ มีความตั้งใจ สนใจเรื่องการบริหารก็สามารถเข้าศึกษาในสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศได้ 
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาดิจิทัลอาร์ตส์ ดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ดิจิทัลมีเดีย หมายถึง การสร้างสรรค์ผลงาน การพัฒนาการออกแบบรุ่นใหม่ ...

M.S. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สังคมปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ...

สาขาวิชาการบริการลูกค้า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การบริการลูกค้าในปัจจุบันมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจรวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระดับจุลภาคและมหภาค ...