U-Review

"เพราะความสุขของคุณ คืองานของเรา" รีวิวสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว : U-Reviewอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและงานบริการ เป็นงานที่เกี่ยวข้องอยู่ในทุกภาคส่วนและทุกสายงานธุรกิจ ตั้งแต่อุตสาหกรรมการบิน การเดินทาง แหล่งท่องเที่ยว ภัตตาคาร และโรงแรม โดยเฉพาะสำหรับประเทศไทย ที่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลกในด้านการบริการ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่สามารถครองใจเหล่านักท่องเที่ยวทุกเชื้อชาติมาอย่างยาวนาน จึงยังคงต้องการบุคลากรที่มีทักษะความรู้และจิตบริการ มาช่วยสนับสนุนให้งานในภาคส่วนต่างๆ สามารถดำเนินต่อไปได้ด้วยดี สำหรับน้องๆ ที่เห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการดังกล่าว คงมีความสนใจขึ้นมาแล้วว่าจะต้องเรียนสาขาอะไรถึงจะสามารถทำงานด้านนี้ได้ ก็ต้องขอบอกว่าสาขาที่จะช่วยตอบโจทย์ให้กับน้องๆ มีไม่กี่สาขา และหนึ่งในนั้นก็คือ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว นั่นเอง
 

UploadImage

" เน้นทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อตอบสนองการทำงานของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งในปัจจุบันและอนาคต "
อ. บงกช เดชมิตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการเพื่อการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 


สำหรับสาขาอุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หลักสูตร 4 ปี มีเป้าหมายหลักคือ ต้องการให้นักศึกษาที่เข้ามาเรียนมีทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะในด้านการโรงแรม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบริการ ทั้งสายการบิน การประกอบอาหาร การต้อนรับ รวมทั้งทักษะด้านภาษาจีนและอังกฤษเพื่อต่อยอดการทำงานในสายอื่นที่กว้างยิ่งขึ้น และทางสาขา จะมีคณาจารย์ประจำหลักสูตร ทุกคนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยตรง จะมาขัดเกลาและถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่น้องๆ ได้ตรงกับความต้องการที่สุดในส่วนหลักสูตรการเรียนของที่นี่ ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก สกอ. และเนื้อหาวิชาของทางหลักสูตรที่จะเน้นทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ทั้งทักษะการใช้ภาษาไทย อังกฤษ และภาษาจีนเพื่อตอบสนองการทำงานของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งในปัจจุบันและอนาคต ในส่วนของภาคปฏิบัติ นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติในโรงแรมของสาขา และออกไปฝึกนอกสถานที่คือ ฝึกสหกิจกับโรงแรมในระดับ 4 ดาว และ 5 ดาว โดยเนื้อหาที่น้องๆ จะได้เรียนรู้เมื่อเข้ามาในปีที่ 1 คือ รายวิชาพื้นฐานทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และรายวิชาทั่วไปซึ่งจะได้เรียนเหมือนกันทั้งคณะ ในชั้นปีที่ 2 นักศึกษาจะได้เรียนความรู้ด้านทฤษฎีในรายวิชาเฉพาะของสาขามากขึ้น เช่น การบริการเครื่องดื่ม การจัดการครัว พื้นฐานการบริการในอุตสาหกรรมการบิน


 
UploadImage

" ทั้งความรู้ด้านงานบริการ ทักษะภาษาอังกฤษและจีน ครบถ้วนและพร้อมรับการทำงานในยุค AEC  "
อ. จิรชัย หมื่นฤทธิ์ รักษาการรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


 
จากนั้นในปีที่ 3 จะได้ลงมือปฏิบัติจริงในส่วนวิชาเฉพาะต่างๆ ที่ต่อจากชั้นปี 2 เช่น การลงมือทำอาหาร ทั้งไทยและยุโรป การทำเครื่องดื่มประเภทต่างๆ และฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาทั้งอังกฤษและภาษาจีน และสุดท้ายในชั้นปีที่ 4 น้องๆ นักศึกษาจะได้ออกไปฝึกสหกิจ เป็นระยะเวลา 4 เดือน ณ สถานประกอบการที่นักศึกษาสนใจ เช่น นักศึกษาสนใจอยากเป็นเชฟ พนักงานต้อนรับ ก็สามารถเลือกไปฝึกที่ภัตตาคาร โรงแรมต่างๆ และต้องเป็นโรงแรมระดับ 4 หรือ 5 ดาวเท่านั้น หรือนักศึกษาคนไหนสนใจงานบริการในสนามบินหรือสายการบินก็สามารถเลือกไปฝึกตามสายการบินต่างๆ ได้และสิ่งสำคัญสำหรับน้องๆ ที่จะมาเรียนสาขานี้ต้องมี คือ ความตั้งใจจริง และมีใจรักงานบริการ เพราะการทำงานด้านการบริการทุกภาคส่วน ล้วนเป็นงานที่น้องๆ จะต้องส่งมอบความสุข ความพึงพอใจ และความประทับใจให้กับผู้คน ดังนั้นนอกจากการเข้ามาเรียนแล้ว น้องๆ ต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าพร้อมสำหรับการทำงานในด้านนี้หรือไม่ เมื่อน้องๆ แน่ใจและสามารถตอบตัวเองได้แล้ว อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและงานบริการ ทุกอย่างก็รอให้การต้อนรับ พร้อมกับการประสบความสำเร็จในอาชีพและความสุขในการทำงานก็จะตามมาอย่างแน่นอน
 

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้านอุตสาหกรรมอาหารได้ ...

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (พ.บ. - วศ. ม.) มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่มาของหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ...

วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จะมีการใช้ภาษาในเรียนการสอนถึง ...