U-Review

"พยาบาลไทย ใครๆ ก็ต้องการ" รีวิวคณะพยาบาล : U-Review

                เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาลในกลุ่มประเทศอาเซียน ด้วยมีความรู้ด้านการแพทย์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลไม่แพงเท่าประเทศสิงคโปร์ ทำให้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และบริเวณใกล้เคียงนิยมที่จะเข้ามารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจโรงพยาบาลจึงเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ยังขยายตัวได้แม้อยู่ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว บุคลากลด้านการแพทย์เองก็เป็นที่ต้องการอีกมากในประเทศของเรา แล้วเราจะปรับตัวแข่งขันอย่างไรให้อยู่รอด เมื่อแรงงานด้านนี้สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีในอาเซียน
 UploadImage

                คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นคณะที่ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเป็นมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคแห่งแรกของประเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคเหนือ มีทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ มุ่งพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย ด้านระบบสุขภาพการพยาบาล นโยบายสุขภาพ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีความรู้ความสามารถและทักษะในระดับมาตรฐานสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม พัฒนาให้มีความทันสมัยโดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ทำให้มีความเป็นเลิศทั้งทางวิชาการควบคู่ไปกับความมีคุณธรรม ทั้งยังมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ (ศ.ดร.) มากที่สุดในประเทศ และยังได้รับการตรวจคุณภาพจากสภาการพยาบาลในเกณฑ์สูงสุด 5 ปี อีกทั้งคณะยังเป็นหัวเรือใหญ่ในการจัดประชุมสหวิชาชีพ โดยมีวิทยากรจากหลากหลายประเทศมาร่วมบรรยายด้วย

UploadImage 
​                ในหลักสูตรปกติจะมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษมากกว่าที่อื่นถึง 20% และหลักสูตรนานาชาติเองก็มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากต่างประเทศ ทั้งยังมีการรับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนเพื่อสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติให้เกิดขึ้น และทางคณะได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ (MOU) เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา สวีเดน ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น บังคลาเทศ เวียดนาม มองโกเลีย ไต้หวัน และมาเลเซีย รวม 54 ประเทศ มีการส่งนักศึกษาพยาบาลไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศมากถึงปีละกว่า 100 คน
 UploadImage

​                ด้วยข้อได้เปรียบที่นักศึกษาจากคณะพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีทั้งความรู้เฉพาะทาง ความชำนาญในวิชาชีพ และความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษทำให้นักศึกษาที่จบออกไปสามารถแข่งขันได้ ทั้งสามารถไปทำงานในต่างประเทศ ทำงานในโรงพยาบาลกับคนไข้ต่างชาติ และเลื่อนขั้นขึ้นเป็นระดับหัวหน้าได้ 

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

LL.D. (Doctor of Laws) นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารกระบวนการยุติธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาเอก สาขานิติศาสตร์ ที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ ...

Ph.D. (Computer Science) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ...

Ph.D (Communication Arts) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เริ่มต้นจากปี พ.ศ. 2514 ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ก่อตั้ง ...