U-Review

เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาแอนิเมชันและครีเอทีฟมีเดีย

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ (Computer animation and visual effects) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนทางด้านศิลปะโดยตรง และมีการสอนศิลปะตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานการวาดรูปก็สามารถเรียนได้ ...

สาขาผลิตแอนิเมชัน สถาบันกันตนา

กระบวนการการผลิตแอนิเมชัน การสร้างตัวละครแบบ 2 มิติ ...