U-Review

"ดูแล ใส่ใจ ประยุกต์ใช้ทางคลินิก มีจิตรับใช้สังคม" รีวิวคณะกายภาพบำบัด : U-Review


ปัจจุบันประเทศไทยถือว่ายังขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานในระบบบริการสาธารณสุขของประเทศ ตั้งแต่ แพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ รวมไปถึง “ นักกายภาพบำบัด ” ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย ซึ่งกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หรือผู้มีปัญหาในการเคลื่อนไหว การดูแลตนเอง และการเพิ่มขึ้นของกลุ่มประชากรในวัยอื่นๆ ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคที่ป่วยด้วยโรคทางกายภาพเนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ มากขึ้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวนั้นสามารถป้องกัน ดูแล รักษา และฟื้นฟูด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัดสำหรับการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาทางด้านกายภาพบำบัดในปัจจุบัน มีเปิดสอนในหลากหลายมหาวิทยาลัย ทั้งรัฐและเอกชน ซึ่งแน่นอนว่าหลักสูตรการเรียนของแต่ละที่ก็มีจุดเด่นหรือความพิเศษแตกต่างกันไป และสำหรับ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีคำนิยามในการเรียนไว้ว่า " ดูแล ใส่ใจ ประยุกต์ใช้ทางคลินิก มีจิตรับใช้สังคม " โดยทางคณะฯ มีนโยบายดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาในรั้วมหาวิทยาลัย  

 
UploadImage

“ มีชั่วโมงการฝึกงานกว่า 1,000 ชั่วโมง และนักศึกษาได้ออกฝึกปฏิบัติงานตลอดตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้นปี 4 ”
อ. มัญชุลีพร วิริยะวัฒนากูล อาจารย์ประจำคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ในส่วนการเรียนเน้นการประยุกต์ใช้ทางคลินิกและการบูรณาการความรู้ทางกายภาพบำบัดกับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพราะศาสตร์การเรียนด้านกายภาพบำบัด เป็นวิชาชีพเฉพาะที่ครอบคลุมการตรวจประเมิน วินิจฉัย รวมไปถึงวางแผนการรักษาผู้ป่วยหรือผู้ที่มีปัญหาเรื่องของภาวะสุขภาพ ทางคณะฯ จึงให้ความสำคัญกับการฝึกปฏิบัติงานจากภาคสนามจริง โดยมีชั่วโมงการฝึกงานกว่า 1,000 ชั่วโมงและนักศึกษาได้ฝึกงานตลอดตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้นปี 4สำหรับการเรียนในชั้นปีที่ 1 นักศึกษาจะได้เรียนวิชาศึกษาทั่วไปด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และพื้นฐานกายวิภาคศาสตร์ ที่เน้นด้านระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ มีการผ่าร่างอาจารย์ใหญ่เพื่อศึกษา และวิชาพื้นฐานวิชาชีพกายภาพบำบัด นอกจากนี้ ระหว่างการปิดภาคเรียน มีการให้นักศึกษาไปอาสาสมัครช่วยงานในแผนกกายภาพบำบัดตามโรงพยาบาล เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และช่วยในการตัดสินใจว่านักศึกษามีความสนใจที่จะเรียนต่อในวิชาชีพนี้ต่อไปหรือไม่ เมื่อเข้าสู่ชั้นปีที่ 2 นักศึกษาจะได้เรียนวิชากายวิภาคศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจงทางวิชาชีพมากขึ้น โดยจะเรียนวิชาพื้นฐานการตรวจร่างกาย การประเมินกำลังกล้ามเนื้อ การเคลื่อนไหวของร่างกาย การออกกำลังกายเพื่อการบำบัด การนวดเพื่อการรักษา การใช้เครื่องมือไฟฟ้าทางกายภาพบำบัด พร้อมกับมีการฝึกงานทางกายภาพบำบัด ซึ่งเป็นการให้การรักษาทางกายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยในชุมชนรอบมหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์จากคณะเป็นผู้ดูแลจากนั้น เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 3 นักศึกษาจะเรียนการรักษาทางกายภาพบำบัดที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การขยับ ดัด ดึงข้อต่อ การวินิจฉัยและการรักษาด้วยไฟฟ้า มีการเรียนรายวิชาบูรณาการเพื่อเตรียมให้นักศึกษาออกไปฝึกปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจริงในแต่ละสาขาหลักของกายภาพบำบัด ได้แก่ ผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหายใจ หัวใจ และหลอดเลือด รวมทั้งออกไปฝึกงานในโรงพยาบาลใกล้มหาวิทยาลัยหรือใกล้บ้าน โดยระหว่างปิดเทอมชั้นปีที่ 3 นักศึกษาก็จะได้ไปฝึกงานในโรงพยาบาลต่างจังหวัด 2 แห่ง เป็นระยะเวลา 2 เดือน


 
UploadImage

“ นักกายภาพบำบัด คือ ผู้ทำหน้าที่ตรวจวินิจฉัย รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของผู้ที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว ตั้งแต่เด็ก กลุ่มวัยทำงาน ผู้สูงอายุ และนักกีฬา ”
ผศ. ดร. พรรัชนี วีระพงศ์ คณะบดีคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและสุดท้ายในชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะได้เรียนเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยในแต่ละสาขาที่ซับซ้อนและเฉพาะกลุ่มมากขึ้น เช่น ผู้สูงอายุ นักกีฬา  กายภาพบำบัดเพื่อสุขภาพและความงาม กายภาพบำบัดชุมชนและการส่งเสริมสุขภาพ กระบวนการคิดวิเคราะห์ทางคลินิก มีการทำโครงการพิเศษ เป็นการฝึกกระบวนการทำวิจัย และวิชากฎหมายและการบริหารงาน เพื่อเตรียมเข้าสู่ชีวิตการทำงาน และการฝึกปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจริงในภาคการศึกษาสุดท้าย เป็นเวลา 3 เดือนจากที่กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นได้ว่าการเรียนวิชาชีพกายภาพบำบัดนั้น เป็นการเรียนที่ประกอบไปด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงการฝึกปฏิบัติจริงกับผู้ป่วย น้องๆ ที่สนใจศึกษาวิชาชีพกายภาพบำบัด ควรมีบุคลิกชอบช่วยเหลือผู้อื่น ชอบการพบปะผู้คน มีความอดทนและความมุ่งมั่นในการทำงานภายใต้สภาวะความเครียด รวมถึงมีความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์ท่าทางในชีวิตประจำวันหรือเครื่องมือต่างๆ ในการช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นเพราะ “ นักกายภาพบำบัด ” คือ ผู้ทำหน้าที่ตรวจวินิจฉัย รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของผู้ป่วยที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว อันเนื่องมาจากโครงสร้างร่างกาย ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพในคนทุกวัย จึงสามารถทำงานได้หลากหลาย อาทิ เป็นนักกายภาพวิชาชีพประจำโรงพยาบาลรัฐและเอกชน รวมไปถึงในสถานเสริมความงาม สถานออกกำลังกาย ประจำทีมกีฬา และประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือเปิดคลินิกกายภาพบำบัด
 
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

M.Sc. (Forensic Science) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ...

M.Sc. (Insurance) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย ของที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ...

M.A. (Hospitality Industry and Tourism Management) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ...