U-Review

“การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน หลักสูตรเดียวในประเทศที่ผลิตครูหรืออาจารย์ด้านการออกแบบ ” รีวิวสาขาวิชาการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน: U-Review


ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันบุคลากรที่สังคมต้องการอย่างมากจะต้องมีความรู้และความสามารถหลากหลายด้าน  เพื่อที่จะได้พัฒนาองค์กรให้ก้าวไกล  หนึ่งในคณะ/สาขา ที่น่าสนใจที่จะทำให้น้องๆ ได้เรียนรู้ในหลากหลายด้านคอยเสริมทักษะและกระตุ้นความสามารถของน้องๆ  ได้เป็นอย่างดี  คือสาขาวิชาการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพราะที่นี่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพทางด้านความคิดสร้างสรรค์มีความรู้ด้านเทคโนโลยี  สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนยุคใหม่ได้เป็นอย่างดีโดยที่นี่จะสอนและพัฒนาน้องๆ ให้เป็นบุคลากรที่มีความสามารถหลากหลายด้าน  ในชั้นปีต้นๆ  น้องๆ  จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ขั้นพื้นฐานการออกแบบ  เครื่องมือชั่ง  เช่น การตีลาย  วิจิตรศิลป์  ศิลปะต่างๆ  ที่จำเป็น  อีกทั้งน้องๆ  จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ   ทักษะการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในและการเรียนการสอน  สามารถนำความรู้ที่มีไปสอนในเชิงปฏิบัติได้  เพื่อเป็นบุคลากรหรือสามารถประกอบวิชาชีพครูครูเกี่ยวกับการออกแบบได้ 

ในชั้นปีที่ 4  น้องๆ  จะได้ลงพื้นที่ไปเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนในโรงเรียนต่างๆ  ตามความสนใจเพื่อเป็นการทดลองการสอนในสิ่งที่ได้เรียนรู้มา  ได้เรียนรู้และเข้าถึงจิตวิญญาณความเป็นครู   แถมยังได้มีการเข้าฝึกประสบการณ์กับบริษัทเกี่ยวกับการออกแบบทั้ง อาคารบ้านเรือน ตึก โรงแรม  เพื่อให้น้องๆ  นั้นมีความรู้และประสบการณ์ทางด้านอาชีพจริงๆ  พร้อมที่จะประกอบอาชีพได้  ไปจนถึงการทำวิทยานิพนธ์ และการวิจัยด้านการออกแบบ  มีการลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจวัฒนธรรมที่จะนำไปสู่การออกแบบอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม  เพื่อการพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
หลังจากจบการศึกษาแล้วน้องสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย  เช่น  ครูช่างอุตสาหกรรม ครูศิลปะและการออกแบบ   นักฝึกอบรมด้านการออกแบบ หรือนักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  นักวิชาการออกแบบตามความต้องการ  นักวิชาการประกันคุณภาพการออกแบบ  นักวิชาการออกแบบปรับปรุงกระบวนการ  นักวิชาการทดสอบการออกแบบผลิตภัณฑ์  นักวิชาการบูรณาการออกแบบ   ผู้ประสานงานโครงการออกแบบ  เป็นต้น
 
การเข้าเรียนต่อก็ไม่ยากอย่างที่คิดขอเพียงแค่น้องๆ  มีจิตวิญญาณของความเป็นครู  พร้อมกับทักษะความสามารถทางศิลปะ  น้องก็สามารถเข้าเรียนได้  การเข้ามาเรียนผ่านระบบ TCAS เป็นหลัก เช่นรอบ Portfolio ส่วนมากเน้นในด้านศิลปะจำเป็นอย่างยิ่ง ในรอบสัมภาษณ์อาจจะมีการสอบถึงความชื่นชอบของความเป็นครูด้วย และที่นี้ยังเป็นหลักสูตรเดียวในประเทศที่ผลิตครูหรืออาจารย์ด้านการออกแบบอีกด้วย
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กลุ่มสาขาวิชาทางการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในกลุ่มสาขาวิชาทางการออกแบบนั้น จะมีแขนงวิชาด้านการออกแบบให้น้องๆ ...

นิเทศศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารการตลาด) มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

เป็นการนำศาสตร์ต่างๆ ด้านการตลาดมาผสมผสานอย่างลงตัวกับศาสตร์เทคโนโลยีและศิลป์ของการสื่อสาร ...

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กลุ่มสาขาวิชาทางเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในช่วงแรกนักศึกษาจะเรียนวิชาที่เป็นวิชาพื้นฐานทางด้านการคำนวณ ...