U-Review

“การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน หลักสูตรเดียวในประเทศที่ผลิตครูหรืออาจารย์ด้านการออกแบบ ” รีวิวสาขาวิชาการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน: U-Review


ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันบุคลากรที่สังคมต้องการอย่างมากจะต้องมีความรู้และความสามารถหลากหลายด้าน  เพื่อที่จะได้พัฒนาองค์กรให้ก้าวไกล  หนึ่งในคณะ/สาขา ที่น่าสนใจที่จะทำให้น้องๆ ได้เรียนรู้ในหลากหลายด้านคอยเสริมทักษะและกระตุ้นความสามารถของน้องๆ  ได้เป็นอย่างดี  คือสาขาวิชาการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพราะที่นี่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพทางด้านความคิดสร้างสรรค์มีความรู้ด้านเทคโนโลยี  สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนยุคใหม่ได้เป็นอย่างดีโดยที่นี่จะสอนและพัฒนาน้องๆ ให้เป็นบุคลากรที่มีความสามารถหลากหลายด้าน  ในชั้นปีต้นๆ  น้องๆ  จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ขั้นพื้นฐานการออกแบบ  เครื่องมือชั่ง  เช่น การตีลาย  วิจิตรศิลป์  ศิลปะต่างๆ  ที่จำเป็น  อีกทั้งน้องๆ  จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ   ทักษะการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในและการเรียนการสอน  สามารถนำความรู้ที่มีไปสอนในเชิงปฏิบัติได้  เพื่อเป็นบุคลากรหรือสามารถประกอบวิชาชีพครูครูเกี่ยวกับการออกแบบได้ 

ในชั้นปีที่ 4  น้องๆ  จะได้ลงพื้นที่ไปเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนในโรงเรียนต่างๆ  ตามความสนใจเพื่อเป็นการทดลองการสอนในสิ่งที่ได้เรียนรู้มา  ได้เรียนรู้และเข้าถึงจิตวิญญาณความเป็นครู   แถมยังได้มีการเข้าฝึกประสบการณ์กับบริษัทเกี่ยวกับการออกแบบทั้ง อาคารบ้านเรือน ตึก โรงแรม  เพื่อให้น้องๆ  นั้นมีความรู้และประสบการณ์ทางด้านอาชีพจริงๆ  พร้อมที่จะประกอบอาชีพได้  ไปจนถึงการทำวิทยานิพนธ์ และการวิจัยด้านการออกแบบ  มีการลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจวัฒนธรรมที่จะนำไปสู่การออกแบบอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม  เพื่อการพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
หลังจากจบการศึกษาแล้วน้องสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย  เช่น  ครูช่างอุตสาหกรรม ครูศิลปะและการออกแบบ   นักฝึกอบรมด้านการออกแบบ หรือนักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  นักวิชาการออกแบบตามความต้องการ  นักวิชาการประกันคุณภาพการออกแบบ  นักวิชาการออกแบบปรับปรุงกระบวนการ  นักวิชาการทดสอบการออกแบบผลิตภัณฑ์  นักวิชาการบูรณาการออกแบบ   ผู้ประสานงานโครงการออกแบบ  เป็นต้น
 
การเข้าเรียนต่อก็ไม่ยากอย่างที่คิดขอเพียงแค่น้องๆ  มีจิตวิญญาณของความเป็นครู  พร้อมกับทักษะความสามารถทางศิลปะ  น้องก็สามารถเข้าเรียนได้  การเข้ามาเรียนผ่านระบบ TCAS เป็นหลัก เช่นรอบ Portfolio ส่วนมากเน้นในด้านศิลปะจำเป็นอย่างยิ่ง ในรอบสัมภาษณ์อาจจะมีการสอบถึงความชื่นชอบของความเป็นครูด้วย และที่นี้ยังเป็นหลักสูตรเดียวในประเทศที่ผลิตครูหรืออาจารย์ด้านการออกแบบอีกด้วย
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MBA ONLINE บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เพื่อดึงศักยภาพนักบริหารในแต่ละบุคคลออกมา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ...

Innovative Entrepreneurship MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Innovative Entrepreneurship MBA หรือ IE MBA คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ...

MBA (Entrepreneurship) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยหอการค้า ที่ต้องการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยตรงที่มีศักยภาพเข้าสู่โลกธุรกิจ ...