U-Review

“เป็นนักเคมี ก็ไม่จำเป็นต้องทำงานอยู่แต่ในห้องแล็บ” รีวิวสาขาเคมีอุตสาหกรรม : U-Review


ภาพของนักเคมีสมัยก่อนน้องๆ หลายคนอาจนึกถึงภาพนักเคมีในห้องแล็บเพียงอย่างเดียว แต่รู้หรือไม่ ปัจจุบันนี้เคมีมีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรม และธุรกิจเพิ่มมากยิ่งขึ้น ทั้งประเทศไทยยังเป็นประเทศที่มีการเติมโตทางอุตสาหกรรมมาก จึงมีความต้องการบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านเคมีอุตสาหกรรม ดังนั้น วิชาเคมีจึงมีการขยายตัวมากขึ้นทางการศึกษา และการบูรณาการ จนเกิดความรู้ใหม่และสายงานของนักเคมีเพิ่มมากขึ้น เส้นทางสู่นักเคมีมืออาชีพนั้นต้องผ่านกระบวนการอย่างไรบ้างลองมาดูกัน

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นสาขาหนึ่งที่น่าสนใจมาก มีหลักสูตรที่เน้นให้น้องๆ ได้ปฏิบัติจริง และมีเครื่องมือที่ทันสมัยให้น้องๆ ศึกษา เมื่อก้าวเข้าสู่การทำงานจะสามารถดึงองค์ความรู้จากประสบการณ์จริงมาใช้ หรือประยุกต์แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 


ในชั้นปีแรก น้องๆ จะได้เรียนความรู้พื้นฐานทางเคมี เช่น กระบวนการวิเคราห์ทางด้านเคมีทั้งแบบดั้งเดิมและเครื่องมือสมัยใหม่ การฝึกกระบวนการคิดทางเคมีโดยมีทฤษฎีทางเคมีและเครื่องมือเข้ามาเสริม เพื่อที่ว่าในอนาคตน้องๆ จะสามารถจัดการปัญหาได้ โดยใช้กระบวนการคิดทางเคมี ที่จะทำทราบถึงแก่นของปัญหา และเข้าถึงปัญหาได้รวดเร็ว
 
ชั้นปีที่ 2 เป็นการเรียนภาคปฏิบัติมากขึ้น โดยเรียนผ่านเครื่องมือทางเคมีขั้นสูงในแล็ปต่างๆ เช่น แล็ปเครื่องมือการศึกษาคุณลักษณะวัสดุขั้นสูง(กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด) ในแล็ปนี้น้องๆ จะได้ผลิตวัสดุชิ้นนึงแล้วนำมาศึกษาผ่านเครื่องมือนี้เพื่อทราบว่าวัสดุนี้ประกอบด้วยอะไร มีคุณสมบัติอะไรบ้าง และจะสามารถนำไปพัฒนาทำอะไรได้บ้าง
 
ต่อไปในชั้นปี 3 น้องๆจะได้เรียนในห้องปฏิบัติการเคมีขั้นสูง มีทั้งความรู้ทางวิศวกรรมเคมีและปิโตรเคมีเข้ามาร่วมด้วย น้องๆ จะได้ศึกษากระบวนการของเครื่องมือขั้นสูงต่างๆ เพื่อให้เกิดองค์ความคิดรวบยอด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
 
ชั้นปีที่ 4 ปีสุดท้ายนี้ทางภาควิชาได้เปิดโรงงานอุตสาหกรรมจำลองให้น้องๆ ได้ศึกษาและทดลองผลิตงานจริง ซึ่งน้องๆ จะได้นำความรู้ ประสบการณ์ที่สะสมมาสร้างผลงานในโรงงานแห่งนี้
 


          น้องๆ น่าจะเห็นได้ชัดเจนแจ่มแจ้งเลยว่าเป็นหลักสูตรที่เข้มข้นไปด้วยการเรียนแบบฝึกปฏิบัติ และมีเครื่องมือทางเคมีให้ศึกษามากมาย สิ่งที่น้องๆ ได้เรียนนี้จะทำให้น้องๆ กลายเป็นบุคลากรที่เป็นที่ต้องการทั้งในภาครัฐ และอุตสาหกรรม ด้านโอกาสการทำงานก็จะมีหลากหลาย เช่น ผู้ควบคุมการผลิต ควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมต่างๆ หรือเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมห้องปฏิบัติการ เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมโพลิเมอร์ อุตสาหกรรมวัสดุ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เป็นต้น

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2526 ...

MBA Smart Managers บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตทัดเทียมกับนานาประเทศ ...

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย สาขาสุขภาพความงามและสปา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและสถาบันการแพทย์แผนไทย ...