U-Review

“วิศวกรอาหาร ผู้ชำนาญรอบด้านในเรื่องกิน” รีวิวสาขาวิศวกรรมอาหาร : U-Review


ในปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารมีการเติมโตอย่างต่อเนื่อง และประเทศของเราเป็นประเทศเกษตรกรรม ส่งผลให้มีวัตถุดิบมากมายและหลากหลายที่สามารถนำมาต่อยอดในอุตสาหกรรมอาหาร วิศวกรอาหารจึงมีบทบาทสำคัญและเป็นที่ต้องการอย่างมากในวงการนี้
 

วิศวกรรมอาหารเป็นการรวมองค์ความรู้จากหลายๆ ศาสตร์ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ วิศวกรรม วิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีต่างๆ ผนวกเข้าด้วยกันเพื่อสร้างบัณฑิตที่เข้าใจเรื่องอาหาร เพื่อออกแบบเครื่องมือผลิตหรือแปรรูปอาหาร และสามารถดูแลรักษาเครื่องมือที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารได้


 
น้องๆ ที่เรียนวิศวกรรมอาหารนี้จะเริ่มได้เรียนตั้งแต่พื้นฐานทางวิศวกรรม ทั้งการคำนวณ กฎฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์อาหาร เมื่อมีพื้นฐานแน่นแล้วจะเริ่มนำมาประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารผ่านวิชาต่างๆ เช่น การออกแบบเครื่องจักแปรรูปอาหาร ระบบผลิตกำลังในอุตสาหกรมอาหาร การควบคุมกระบวนการผลิตอาหาร เป็นต้น
 
และในชั้นปีที่ 3 ภาคฤดูร้อนน้องๆจะได้ฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ และชั้นปีสุดท้ายสามารถเลือกได้ว่าจะทำโครงงานเชิงวิศวกรรมหรือสหกิจศึกษาเพื่อเป็นตัววัดผลการศึกษา
 
สาขาวิศวกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระคุณทหารได้เตรียมเครื่องจักร เครื่องมือต่างๆ เพื่อสร้างประสบการณ์และความชำนาญให้แก่น้องๆ โดยการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมอาหารต้นแบบที่มีกระบวนการผลิตครบวงจรให้น้องได้ทำ Workshop ต่างๆ เช่น การทำอาหารกระป๋อง การอบแห้งชนิดต่างๆ การทำน้ำผลไม้เข้มข้น การทำพาสเจอร์ไรซ์ อาหารแช่แข็ง เป็นต้น เพื่อให้น้องๆ มีประสบการณ์ รู้จักหน้าตาและการทำงานของเครื่องจักรชนิดต่างๆ สามารถใช้งานและดูแลเครื่องจักรได้ถูกต้อง และต่อยอดไปสู่การออกแบบ การสร้างเครื่องจักใหม่ได้ด้วย
 

วิศวกรอาหารกับโอกาสการทำงาน อย่างที่เกริ่นไว้ข้างต้นว่าประเทศไทยเป็นเมืองเกษตรกรรม มีวัตถุดิบหลากหลายให้เลือกสรร ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมอาหารที่เติมโตอย่างต่อเนื่องนี้ ทำให้มีความต้องการวิศวกรอาหารเพิ่มขึ้นเพื่อคอยดูแลแก้ไขปัญหาต่างๆ ในโรงงานและสามารถพัฒนาศักยภาพของโรงงานได้ด้วย ดังนั้นตำแหน่งงานของน้องๆ จะหลากหลายและครอบคลุม เช่น วิศวกรอาหาร นักวิเคราห์โครงการผลิตอาหาร นักวิจัยด้านอุปกรณ์และกระบวนการผลิตอาหาร นักออกแบบหรือนักพัฒนาเครื่องจักร/อุปกรณ์/กระบวนการผลิตอาหาร ผู้ตรวจสอบระบบการผลิตอาหาร หรือแม้กระทั้งเป็นเจ้าของกิจการอุตสาหกรรมอาหารเองไปเลยก็ยังได้
           

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาควิชาเครื่องกล-การบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ...

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นับได้ว่าเป็นคณะแพทย์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศ ...

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ในสังคมปัจจุบัน ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญและยิ่งทวีความรุนแรงและท้าทายมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ...