U-Review

"เทคโนโลยีสารสนเทศ พลังขับเคลื่อนโลกสมัยใหม่" รีวิวสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ว่าด้วยเรื่องโลกสมัยใหม่ โลกที่ทุกอย่างพึงพาเทคโนโลยีเพื่อการขับเคลื่อนทุกสิ่งอย่าง  เราใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการขับเคลื่อนทั้งภาคธุรกิจ และภาครัฐ เทคโนโลยีสารเทศเข้ามามีบทบาทสำคัญสำหรับการทำงานในวงการแพทย์ ในวงการการศึกษา ในการบริหารงานองค์กร เข้ามามีบทบาทในการค้าขาย ให้เราสามารถซื้อขายสินค้าข้ามซีกโลกได้เพียงคลิกเดียว ตลอดจนบทบาทสำคัญในวงการที่ต้องการความละเอียดอ่อน และความปลอดภัย เช่นการทำธุรกรรมการเงิน และการสื่อสารที่ต้องการความปลอดภัยของข้อมูล ในทุกวันนี้บุคคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นที่ต้องการอย่างไม่สิ้นสุด
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นอีกแห่งที่น่าสนใจสำหรับน้องๆ ที่กำลังมีความสนใจด้านเทคโนโลยี และต้องการก้าวสู่การเป็นมือโปรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยการเรียนการสอนที่เน้นองค์ประกอบ 2 ด้าน คือ ด้านระบบเครือข่าย (Network) และงานระบบ (System) สองเรื่องที่เป็นองค์ประกอบหลักของการจะบอกว่าคนที่เรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นต้องรู้อะไรบ้าง
 
ในการเรียนน้องๆ จะได้เรียนกันตั้งแต่พื้นฐานการเขียนโปรแกรม เรียนรู้โครงสร้างของข้อมูล พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปจนถึงวิชาขั้นสูงที่เป็นการประยุคใช้ความรู้ เช่น การตอบสนองระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ การประกันข้อมูลสารสนเทศและความมั่นคง การเขียนชุดคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ ตลอดจนวิชาที่จะทำให้น้องๆ จบออกไปแล้วสามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างราบรื่น ทั้งวิชาเกี่ยวกฎหมายและจริยธรรมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปิดท้ายด้วยการฝึกงานแบบสหกิจศึกษา ที่เน้นการลงมือทำจริง
 
UploadImage
“การเรียนที่จะสามารถทำงานได้จริง เราต้องมีพื้นที่ให้เขาได้สร้างประสบการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อม และพัฒนาสิ่งที่เขารู้ให้ทำงานได้ สุดท้ายแล้วกระบวนการผลิตต้องทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมให้ได้”
ผศ.ดร. ธนา สุขวารี
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ร่างขึ้นโดยอาศัยเกณฑ์ที่ตั้งโดยสมาคม ACM (Association of Computing Machinery) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ที่จัดทำขึ้น และเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก มีนโยบายสนับสนุนให้น้องๆ มีความพร้อมเพื่อที่จะสอบ Certificate ในด้านที่ตนเองถนัด อีกทั้งยังมีความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อให้น้องๆ ได้ฝึกงานในสถานประกอบการที่พร้อมจะเสริมความรู้ให้ตลอดช่วงเวลาของการฝึกงานด้วย ฉะนั้นน้องๆ สามารถมั่นใจได้แน่นอนว่าหากจบจากที่นี้แล้วจะเป็นที่ยอมรับ พร้อมก้าวสู่โลกใหม่ที่ทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีได้อย่างมั่นคงแน่นอน

อ่านและเขียนรีวิวสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ...

MBA สังคมศาสตร์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...

ศึกษาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและประเทศ นักเรียนจะเรียนอย่างเข้าใจและไม่น่าเบื่อ ...