U-Review

“วิศวกรรมเครื่องกล ฟันเฟืองที่อยู่ในทุกระบบของสิ่งก่อสร้าง” รีวิวสาขาวิศวกรรมเครื่องกล : U-Review


สำหรับน้องๆ หลายคน เมื่อพูดถึง "วิศวกรรมเครื่องกล" อาจคิดว่าจะต้องได้เรียนเกี่ยวกับเครื่องจักร และจบมาทำงานในโรงานอุตสาหกรรมเท่านั้น ซึ่งจริงๆ แล้วสาขานี้มีเรื่องที่ต้องเรียนรู้และมีขอบเขตการทำงานมากกว่านั้น โดยเฉพาะ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศรีปทุม  น้องๆ จะได้เรียนครอบคลุมถึง การทดสอบ การวางโครงการ การอำนวยการติดตั้ง เครื่องใช้กำลัง การใช้ระบบและอุปกรณ์ อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน เครื่องกำเนิดไอน้ำและความดัน ระบบปรับอากาศ ระบบระบายน้ำ และระบบท่อส่งของไหล เป็นต้น


สำหรับปีแรกที่เข้ามาเรียน น้องๆ วิศวกรรมเครื่องกลจะได้รับการปูพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เคมี ซึ่งเนื้อหาที่เรียนจะคล้ายกับม.ปลาย จากนั้นในปีที่ 2 จะเข้าสู่เรื่องพื้นฐานทางวิศวกรรม ซึ่งทางสาขาจะเน้นเรื่องการเขียนแบบและกลไกต่างๆ ทางวิศวกรรม โดยผ่านโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์และแบบภาพ 3 มิติ ซึ่งเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าใจได้ง่าย
 

UploadImage

" เรียนรู้ไว เข้าใจง่าย ต่อยอดได้จริง คือคอนเซปต์การเรียนของสาขาวิศวกรรมเครื่องกล "
ดร. เด่นชัย วรเดชจำเริญ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศรีปทุม


ในส่วนของชั้นปีที่ 3 นักศึกษาจะเริ่มเรียนในรายละเอียดเจาะลึกทางด้านเครื่องกล รวมทั้งได้นำความรู้พื้นฐานทั้งปี 1 และ 2 เช่น วิชากลศาสตร์มาประยุกต์ใช้ และเน้นเรียนในเรื่องแบบจำลองพลศาสตร์ ซึ่งเป็นเรื่องสมการการเคลื่อนที่หรือความสัมพันธ์ข้ามสายของศาสตร์ต่างๆ ที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะทางที่ค่อนข้างซับซ้อน แต่อาจารย์ก็จะมีเทคนิคการสอนที่ช่วยให้น้องๆ สามารถเรียนได้อย่างสนุก ไม่เบื่อ และรู้จุดหมายของการเรียนแต่ละเรื่องว่าจะนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างไร โดยเทคนิคต่างๆ เหล่านี้ นักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดีมากก็สามารถเรียนได้อย่างเข้าใจ สามารถนำกระบวนการทางวิศวกรรมไปประยุกต์ใช้ได้


สุดท้ายในชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะได้เรียนวิชาเฉพาะกลุ่มและการทำโครงงาน เพื่อวางแผนเตรียมพร้อมสำหรับการออกสหกิจศึกษาในเทอมที่ 2 ซึ่งน้องๆ นักศึกษาสามารถเลือกสายงานที่ต้องการได้ เช่น สายอาคาร หรือกระบวนการผลิตโรงงาน ซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษา น้องๆ สามารถเป็นผู้ออกแบบ ผู้ติดตั้ง หรือผู้ควบคุมอาคารได้ โดยรุ่นพี่ของสาขา หลังเรียนจบส่วนใหญ่จะได้เข้าทำงานในบริษัทผู้รับเหมา แต่ปัจจุบันเทรนด์ผู้ประกอบการมีแนวโน้มดีขึ้น คนที่ทำงานมีประสบการณ์มาซักพักก็จะออกมาเปิดบริษัทซึ่งประสบความสำเร็จดีมาก

 


สุดท้ายนี้อยากฝากน้องๆ ว่า สิ่งสำคัญในการเรียนวิศวกรรมศาสตร์ ไม่ใช่แค่อยากเรียนตามเพื่อน หรือตามกระแสเพราะเห็นว่าเป็นวิศวกรแล้วดูเท่ห์ แต่น้องๆ ต้องถามและตอบตัวเองให้ได้ว่า ต้องการเรียนวิศวกรรมเพราะเราสนใจเรื่องเครื่องยนต์กลไกต่างๆ พร้อมมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเรียนรู้ศาสตร์ทางด้านนี้อย่างเต็มที่ และอยากประกอบอาชีพวิศวกรด้วยความรู้สึกที่มีเกียรติภาคภูมิใจ

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

M.A. (English Language and Communication ) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะมนุษยศาสตร์ เป็นหนึ่งในคณะที่ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับ ...

M.A. (Chinese-Thai Translation and Interpretation) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่ามภาษาจีน-ไทย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จากแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในช่วงหนึ่ง ทำให้มีการจัดตั้ง ...

M.A. (Southeast Asian Studies) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ...