U-Review

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาการตลาด (Marketing Management ) มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

นักศึกษาจะได้เรียนรู้หลักการการตลาด และการสื่อสารการตลาด ...

สาขาการจัดการโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เรียนในวิชาที่เกี่ยวกับหน่วยงานต่างๆของโรงพยาบาลวิชาที่ต้องเรียน ...

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) Faculty of Medicine (International Program) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การเรียนการสอน มุ่งเน้นในเรื่องของการวิจัย โดยมีห้องทดลองพิเศษเป็นห้องทดลองที่สร้างขึ้นมาเพื่อวัดไฟฟ้าบนผนังเซลล์ ...