U-Review

วิศวกรรมการผลิต เรียนรู้การออกแบบและเทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติจากญี่ปุ่น และการบริหารจัดการสไตล์ญี่ปุ่น พร้อมแข่งขันในระดับโลก

 
UploadImage                ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และวิศวกรรม ไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมรถไฟ หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และยังเป็นประเทศที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเป็นอันดับต้นๆ ตลาดงานภาคการผลิตส่วนใหญ่จึงเกิดขึ้นจากโรงงานเหล่านี้เอง การเรียนรู้การทำงานอันเกี่ยวข้องกับเครื่องมือ และวัฒนธรรมการทำงานของคนญี่ปุ่นจึงเป็นเรื่องสำคัญ หากอยากจะประสบความสำเร็จในการทำงาน

               สาขาวิศวกรรมการผลิต (Production Engineering : PE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น (TNI) เป็นสาขาที่ต้องการตอบโจทย์ของอุตสาหกรรมภาคการผลิต ทั้งชิ้นส่วนรถยนต์ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการทำงานกับอุปกรณ์ในโรงงาน สามารถทำงานได้ในทุกส่วนของการผลิตตั้งแต่ต้นจนจบ และสามารถบริหารจัดการโรงงานได้เป็นอย่างดี

UploadImage                จุดเด่นที่ทำให้การเรียนในสาขาวิศวกรรมการผลิต (PE) สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น (TNI) แตกต่างจากการเรียนวิศวกรรมในที่อื่นๆ คือสถาบันฯ จะโฟกัสไปที่อุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือกับบริษัทญี่ปุ่นหลายแห่ง นักศึกษาจึงจะได้เรียนองค์ความรู้ วิธีการทำงาน กระบวนการ และวิธีคิดจากประเทศญี่ปุ่นโดยตรง ได้ทำงานกับเครื่องมือที่เป็นแบบเดียวกันกับที่ใช้กันในโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีการเน้นเรื่องการบริหาร การจัดการ ทั้งการจัดการด้านการเงิน และการผลิต ทำให้นักศึกษาที่จบออกไปสามารถทำงานด้านเทคโนโลยีการผลิต เช่นชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ และด้านการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี และยังมีโอกาสที่จะก้าวไปเป็นผู้จัดการ หรือผู้บริหารได้เร็วขึ้น ซึ่ง ดร.วิโรช ทัศนะ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมการผลิต (PE) ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่า “การจะเป็นผู้จัดการ หรือผู้บริหารที่ดี คือต้องรอบรู้ทักษะในวิชาชีพที่ตัวเองทำอยู่ และมีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานจะรู้แต่เพียงทฤษฎีอย่างเดียวไม่ได้””

UploadImage                การเรียนการสอนในสาขาจึงเน้นไปที่การบริหารจัดการ ควบคู่ไปกับการเรียนที่ให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติงานจริง “เราไม่อยากให้เด็กเรียนรู้เฉพาะในห้องเรียนอย่างเดียว แต่เราจะพาเด็กไปเรียนรู้ในสถานประกอบการจริงด้วย” ดร.วิโรช กล่าว สิ่งแรกที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ คือการเรียนรู้พื้นฐานฟิสิกส์ แคลคูลัส การเรียนในวิชาเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing) และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการออกแบบผลิตภัณฑ์ นักศึกษาจึงไม่ใช่แค่ทำงานเป็น แต่ยังต้องคิดเป็น วางแผนเป็น และพร้อมสู่การเป็นนักสร้างนวัตกรรมด้วย เมื่อเข้าสู่ช่วงปีที่ 3 นักศึกษาจะได้เรียนเทคโนโลยีการผลิตด้วยเครื่องจักรกลอัตโนมัติ การออกแบบแม่พิมพ์ การทำงานของเครื่องจักรอัตโนมัติ วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ และการจัดการอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การฝึกสหกิจศึกษา และการทำโครงงานในชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 เป็นระยะเวลา 4 เดือน และมีโอกาสไปฝึกงาน และศึกษาดูงานทั้งในประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่นที่นักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น มักได้มีโอกาสได้รับเข้าทำงานกับบริษัทญี่ปุ่นเลยทันทีที่จบการศึกษา นอกจากนี้ยังมีการเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่ 3 นักศึกษาที่จบออกไปจึงสามารถไปทำงานกับสถานประกอบการญี่ปุ่นทั้งในประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่นได้

UploadImage                ในการเรียนภาคปฏิบัติทางสถาบันฯ มีห้องปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์ เครื่องจักร และซอฟแวร์ที่ทันสมัยทั้งจัดซื้อมา และได้รับการสนับสนุนจากภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งใน และต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น ซึ่งครบครันตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ ไปจนกระทั่งขั้นตอนสุดท้ายของการผลิต ที่สำคัญยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความสนใจในเรื่องนี้เข้ามามีส่วนร่วมทำวิจัยกับภาคอุตสาหกรรมด้วย โดยการเข้ามาศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น จะเปิดรับสมัครนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในสายวิทย์ – คณิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเท่านั้น การสอบเข้าจะสอบในวิชา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ซึ่งสถาบันฯ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประเภทต่างๆดังนี้
                1. ประเภทโควตาโรงเรียน เปิดรับสมัครระหว่างเดือน กรกฎาคม - กันยายน (สำหรับผู้ที่มีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป)
                2. ประเภทสอบตรง-ชิงทุนการศึกษา 50 ทุน ในช่วงระหว่างเดือน กรกฎาคม - พฤศจิกายน และสถาบันฯ เปิดรับสมัครสอบตรงรอบที่ 2 สำหรับนักเรียนที่พลาดโอกาสในการสมัครสอบตรงรอบแรก โดยมีกำหนดเปิดรับสมัครในระหว่างช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
                3. ประเภทยื่นคะแนน GAT / PAT (Admission ตรง) ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี 
สอบถามได้ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษา โทร.02-763-2601-5 หรือ www.facebook.com/TNIadmissioncenter/ หรือ eng.tni.ac.th และ www.tni.ac.th

                ดร.วิโรช ได้กล่าวปิดท้ายเกี่ยวกับการเรียนในสาขาวิศวกรรมการผลิตอย่างน่าสนใจไว้ว่า “การเรียนการสอนวิศวกรรมการผลิตเราต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลา เมื่อมีวัสดุใหม่ๆ เข้ามา วิธีการผลิตก็ต้องเปลี่ยน กระบวนการผลิตก็ต้องเปลี่ยน การจัดการการผลิตก็ต้องเปลี่ยน ดังนั้นเราจึงต้องเรียนรู้ทั้งทฤษฎี และปฎิบัติอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง”

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MBA พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จากสภาพการแข่งขันที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ของภาคธุรกิจ ทำให้หลายๆ ...

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดตั้งขึ้นมาพร้อมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ...

ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2526 ...