U-Review

“วิศวกรผู้ดูแลครอบคลุมงานด้านวิศวกรรม อุตสาหกรรม ธุรกิจ และโลจิสติกส์” รีวิวสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ : U-Reviewน้องๆ คนไหนที่อยากเป็นวิศวกร สนใจเรียนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และชอบงานทางบริหารจัดการธุรกิจหรืออุตสาหกรรม แต่ไม่ถนัดเจาะลึกทางด้านช่างหรือวิศวกรรมแบบที่ต้องใช้ความรู้เชิงเทคนิคเชิงลึกอย่าง วิศวเครื่องกล ไฟฟ้า ยานยนต์ หรือโยธา ขอแนะนำให้น้องๆ ได้รู้จักกับ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาขาที่น่าสนใจอย่างมากทางด้านวิศวกรรมศาสตร์โดย วิศวกรรมอุตสาหการ เป็นวิศวกรที่มีหน้าที่หลักในการออกแบบและจัดการระบบต่างๆ เช่น โลจิสติกส์ ระบบคลังสินค้า ระบบการผลิต การบรรจุภัณฑ์ การกระจายสินค้า รวมถึงการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนกระบวนการดำเนินงานที่ใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรมทุกประเภท และที่ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม น้องๆ จะได้เรียนครอบคลุมในเรื่องธุรกิจและอุตสาหกรรมแทบทุกประเภท แม้แต่การเงินการธนาคารและโลจิสติกส์


 
UploadImage

“ กลั่นกรองทฤษฎี บวกประสบการณ์ของอาจารย์ ช่วยให้นักศึกษานำไปใช้งานได้จริง
จบไปเป็นวิศวกรที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศ ”

ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งการเรียนการสอนของที่นี่ จะเน้นในด้านการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและตอบสนองความต้องการของตลาดงาน โดยอาจารย์ที่สอนเป็นมืออาชีพที่ทำงานในภาคอุุตสาหกรรมตัวจริง ดังนั้นจึงรู้ว่าหน้างานจริงเมื่อต้องไปเจอนั้นต้องการอะไรและควรรับมืออย่างไร เมื่อเข้ามาเรียนในชั้นปีที่ 1 น้องๆ จะได้เริ่มจากวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เช่น คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และที่สำคัญหรับน้องๆ คนไหนที่อาจจะยังอ่อนในบางรายวิชาทางคณิตสาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ ที่สาขาจะมีการเรียนเสริมหลักสูตรปรับพื้นฐานช่วยให้น้องๆ มีความมั่นใจในการเรียนมากขึ้นด้วยUploadImage

" สอนเรื่องยาก ให้เข้าใจง่าย และใช้ได้จริงในการทำงาน "

ผศ.ดร. สุพัฒตรา เกษราพงศ์ หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ


 
จากนั้นในปีที่ 2 จะเริ่มเรียนวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์และวิชาเฉพาะสำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ ซึ่งงานของวิศวอุตสาหการนั้นจะต้องบริหารจัดการและทำงานเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมสาขาอื่นๆ ดังนั้นในชั้นปีนี้ น้องๆ จะได้เรียนบูรณาการในหลายรายวิชาร่วมกับเพื่อนวิศวกรรมสาขาอื่นเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันมากขึ้นด้วย ต่อมาในชั้นปี 3 จะเริ่มเข้าสู่การเรียนเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการมากขึ้น ซึ่งสาขาอุตสาหการนี้จะมีแบ่งสายการเรียนออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ โลจิสติกส์ และ กระบวนการอุตสาหกรรม และสุดท้ายในชั้นปีที่ 4 น้องๆ จะได้ไปสหกิจศึกษาในสายงานที่สนใจ 


 โดยขอบเขตหน้าที่และอาชีพที่น้องๆ สามารถทำได้ มีดังนี้ วิศวกรผู้ออกแบบ ควบคุม วิเคราะห์การขนส่งและการบริการโลจิสติกส์, วิศวกรวางแผนด้านวัสดุและการผลิตในโรงงาน, วิศวกรการบริหารจัดการและออกแบบระบบด้านคลังสินค้ากระจาย, ผู้ประกอบการธุรกิจด้านโลจิสติกส์, ที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่ด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์, นักวิจัยหรือนักวิชาการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์ในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น้องๆ รู้จัก " สิงห์ดำ " กันไหม? วันนี้พี่จะพาน้องๆ ...

วิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งถือว่าเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่ให้ความสำคัญด้านพลศึกษาและสุขศึกษาของประเทศไทย ...

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ...