U-Review

"การศึกษารูปแบบใหม่ Progressive Education" โดย รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ : Exclusive Talk

ใน Excusive Talk วันนี้ รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จะมาพูดถึงการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับการศึกษาจากการเปิดประชาคมอาเซียน (AC) และการยกเครื่องสู่การศึกษาแบบใหม่ที่เรียกว่า "Progressive Education" ซึ่งการศึกษารูปแบบใหม่นี้จะออกมาหน้าตาเป็นแบบไหน และน่าสนใจอย่างไรมาติดตามไปพร้อมๆ กันได้เลย

UploadImage
UploadImage

UploadImage

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

คุณสมบัติ 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญโปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ...

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ...

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ด้วยวิกฤติการณ์ด้านพลังงานของประเทศ ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนซึ่งทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ ...