U-Review

"การศึกษารูปแบบใหม่ Progressive Education" โดย รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ : Exclusive Talk

ใน Excusive Talk วันนี้ รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จะมาพูดถึงการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับการศึกษาจากการเปิดประชาคมอาเซียน (AC) และการยกเครื่องสู่การศึกษาแบบใหม่ที่เรียกว่า "Progressive Education" ซึ่งการศึกษารูปแบบใหม่นี้จะออกมาหน้าตาเป็นแบบไหน และน่าสนใจอย่างไรมาติดตามไปพร้อมๆ กันได้เลย

UploadImage
UploadImage

UploadImage

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผลิตบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจอาหารที่มีมุ...

สาขาพยาบาลศาสตร์ (Bachelor of Nursing Science Program) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความเชื่อว่าสุขภาพ เป็นสุขภาวะของร่างกาย ...

สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (Bachelor of Engineering (Logistics Engineering) ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมได้มีการลดต้นทุนในการผลิตและการขนส่งสินค้าเพื่อให้สามารถแข่งขันได้แต่ ...