Master Degree

M.S. (Human Resource Management) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

M.Sc. (Insurance) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย ของที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ...

MSc in FIRM (Financial Investment and Risk Management) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินการลงทุนและการจัดการความเสี่ยง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

MSc in FIRM (Financial Investment and Risk Management) ...

MSc Investment Analysis and Management วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิเคราะห์การลงทุน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

เพื่อรองรับความต้องการของธุรกิจการเงินที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบันและยังขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทาง ...