Master Degree

MSc in FIRM (Financial Investment and Risk Management) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินการลงทุนและการจัดการความเสี่ยง

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

Y-MBA (Business Administration) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การประกอบธุรกิจและการลงทุนในด้านอุตสาหกรรม การส่งออก ...

MBA Modern Managers บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตทัดเทียมกับนานาประเทศ ...

MBA Modern Leaders บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เห็นถึงความสำคัญของการให้บริการด้านวิชาการและการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่สังคม ...