Master Degree

“จะเรียน MBA ทั้งทีหลักสูตรต้องทันสมัย” U-Review บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหรือที่เราคุ้นหูว่า MBA เป็นหลักสูตรหนึ่งที่ได้รับความนิยมที่สุดในโลก เนื่องด้วยเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้แขนงต่างๆ ที่จำเป็นในการบริหารจัดการซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญขององค์กร และเป็นหลักสูตรที่ช่วยสร้างบุคลากรระดับการบริหารได้ตรงกับความต้องการของทุกองค์กรด้วย เป็นหลักสูตรที่กว้างขวาง และสามารถนำไปปรับใช้ได้หลากหลายทีเดียว
 
บริหารธุรกิจมหาบัฒฑิต มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่นับวันจะยี่งเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วอยู่เสมอ ทั้งด้านนวัตกรรม โลจิสติก ธุรกิจดิจิทัล สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นและสามารถพัฒนาต่อไปได้มาก การบริหารจัดการจึงเป็นตัวแปรสำคัญที่จะพาองค์กรก้าวไปข้างหน้า เพราะศาตร์ด้านการบริการงานต่างๆ การจัดการระบบงานให้มีประสิทธิภาพ การสร้างประโยชน์และลดความเสี่ยงให้กับองค์กรภายใต้ความแปรผันต่างๆ ทั้งการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น ระบบเศรษฐกิจที่ผันผวนรวดเร็ว และการเมืองที่มีความซับซ้อนมากขึ้น 
 หลักสูตรนี้จะบ่มเพาะให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรหรือธุรกิจของท่านให้พัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง ในหลักสูตรของเราแบ่งออกเป็น 2 แผน คือ แผน ก. ทำวิทยานิพนธ์ และแผน ข. ทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ ระยะเวลาการศึกษาอยู่ที่ 1 ปีครึ่งหรือขึ้นอยู่กับผู้เรียน เพราะหลักสูตรเราปิดสอนเฉพาะวันอาทิตย์เต็มวัน และเรียนเป็นแบบ Block course คือเรียนจบทีละวิชาและสอบวัดผลทีละวิชา เพื่อความสะดวกแก่ผู้เรียนที่อาจมีภาระหน้าที่การงานได้วางแผนการเรียนและสามารถจัดการเวลาได้
 

สำหรับหลายท่านที่สนใจแต่ไม่ได้เรียนทางด้านธุรกิจมา คณะมีหลักสูตรเตรียมพื้นฐานจัดเตรียมให้ เช่น วิชาเศรษฐศาสตร์พื้นฐาน ภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร เป็นต้น นอกจากนี้สำหรับผู้เรียนที่ต้องการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรามีการจัดสัมมนาถึง 2 ภาคการศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ในงานประชุมต่างๆ นอกจากนี้ยังมี MOU ร่วมกับประเทศเวียดนามเพื่อทำการแลกเปลี่ยนความรู้ แลกเปลี่ยนนักศึกษาด้วย
 

การลงทุนในการเรียนรู้เป็นสิ่งที่มีค่ายิ่ง คณะธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เป็นหลักสูตรที่คุ้มค่าในการสละเวลาอันมีค่ายิ่งเพื่อมาศึกษาศาตร์การบริหารจัดการ เพื่อนำทักษะความรู้ที่จำเป็นเหล่านี้ไปพัฒนาต่อยอดให้กับองค์กรหรือธุรกิจของท่าน ด้วยคณะเราเป็นศาสตร์ที่ทำให้องค์กรสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพที่สุด
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการจัดการอีเว้นท์ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

กลุ่มวิชาการจัดการอีเว้นท์ได้รับการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับบริษัทอิมแพค ...

สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์