Master Degree

คณะบริหารธุรกิจฯ มข.ลงนามMOUกับธนาคารยูโอบีเล็งพัฒนางานวิจัยและบุคลากรร่วมกัน

          คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKBS) ลงนามร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับธนาคารยูโอบี (UOB) ในการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการสนับสนุนพัฒนางานวิจัยและบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการเพื่อร่วมกันดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาวิจัยและการพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืนระหว่างทั้งสองหน่วยงาน โดย รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี พร้อมด้วย นางสาวศศิวิมล อารยวัฒนาพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลธนาคารยูโอบี และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

       

          รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กล่าวว่าการร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ระหว่างคณะฯ กับธนาคารยูโอบี โดยเฉพาะด้านการศึกษาให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน รวมไปถึงสนับสนุนการพัฒนาวิจัยและพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจังให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ที่สำคัญเพื่อสร้างโอกาสการพัฒนาความรู้ความสามารถสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่เรียนด้านการเงินให้สามารถสอบผ่านเข้าฝึกงานกับธนาคารยูโอบี ธนาคารระดับอินเตอร์เนชั่นแนลที่มีองค์ความรู้ด้านการเงินและโอกาสการเข้าทำงานกับธนาคารยูโอบีในอนาคต
 


          ด้าน นางสาวศศิวิมล อารยวัฒนาพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธนาคารยูโอบี เปิดเผยว่าสำหรับการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างธนาคารยูโอบีกับคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งสองหน่วยงานล้วนได้รับประโยชน์โดยเฉพาะด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานธนาคาร ทั้งนี้คณะฯ ให้โอกาสทางการศึกษาแก่บุคลากรธนาคาร ด้วยการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่คณะเปิดให้มีการเรียนการสอน รวมไปถึงธนาคารยูโอบียินดีที่จะรับนักศึกษาของคณะเข้าร่วมกิจกรรมฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพสหกิจศึกษา เพื่อเพิ่มทักษะประสบการณ์ทำงานให้กับนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาและพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อทำงานในธนาคารต่อเนื่องอีกด้วย 

 


รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.

 

          ขณะเดียวกัน คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสมาคมตราสารหนี้ไทย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในการเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล และความช่วยเหลือด้านวิจัยและวิชาการอื่น ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ รศ.ดร.เพ็ญศรี กล่าวว่าร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้จะเป็นส่วนเสริมสร้างการพัฒนานักบริหารธุรกิจ นักบัญชี และผู้ประกอบการให้มีความรู้ความสามารถในการแข่งขัน โดยสนับสนุนให้ข้อมูลของตลาดตราสารหนี้ จะถูกรวบรวมให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นผ่านการดำเนินการโดยคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและทำงานวิจัยด้านตราสารหนี้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

          สำหรับคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ “สถาบันการศึกษาชั้นนำและเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ได้มาตรฐานสากล” เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยระดับปริญญาตรีมี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ส่วนในระดับบัณฑิตศึกษามี 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรธุรกิจมหาบัณฑิต, หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต, หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัญฑิตข้อมูลจาก : MGR Online
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MBA CEOs บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

MBA CEOs ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ...

MBA (Industrial Management) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ในโลกของธุรกิจปัจจุบัน การแข่งขันและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ...

MBA CMOs บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตร MBA CMOs เป็นโครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ...