Master Degree

ท่านนายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เดินหน้าสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

 

          พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน "สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" โอกาสนี้ท่านนายกได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยมี อ.วิเชียร เนียมน้อย ผอ.วิทยาลัย และนายวัชระ เกศสำลี ผอ.สำนักสื่อสารองค์กร ร่วมกันให้ข้อมูลและรายงานความคืบหน้าการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิภาคี 100 % แบบ Work Based Learning ที่สามารถพัฒนาเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้จากภาคทฤษฎีควบคู่การปฏิบัติงานจริง

          ซึ่งเยาวชนสามารถเลือกสถานที่เรียนที่สะดวกได้ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ 20 แห่ง , วิทยาลัยอาชีวะเอกชน หรือสถานศึกษามัธยมเครือข่ายอีกกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร และมีรายได้ระหว่างเรียนภาคปฎิบัติด้วย สิ่งสำคัญคือการรับประกันการทำงานได้ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา พร้อมกันนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษาเพื่อให้โอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษากับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการสร้างความมั่นคงในอนาคตให้กับเยาวชนได้อย่างแท้จริง

 

          ทั้งนี้ท่านนายกยังได้กล่าวให้กำลังใจและสนับสนุนคณะทำงานของวิทยาลัยฯ ในการสร้างเยาวชนไทยให้เป็นคนดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืนต่อไป

 

 

ข้อมูลจาก : BanMuang
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหิดล (MUIC) ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเป็นวิทยาลัยนานาชาติของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย ...

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหิดล (MUIC) ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเป็นวิทยาลัยนานาชาติของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย ...

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหิดล (MUIC) ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเป็นวิทยาลัยนานาชาติของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย ...