Master Degree

Innovative Entrepreneurship MBA : ปั้นผู้ประกอบการยุคใหม่ด้วยความคิดต่างอย่างมีนวัตกรรม

          เนื่องจากโลกธุรกิจการค้ามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขณะที่การแข่งขันนับวันก็จะยิ่งรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น หลายคนจึงเลือกที่จะรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ด้วยการความรู้เพิ่มพูนความสามารถในการทำงานของตัวเองโดยการเรียนบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA) หลายๆ มหาวิทยาลัยจึงพยายามพัฒนาหลักสูตร MBA เพื่อตอบสนองต่อโลกธุรกิจและความต้องการของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไป มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) ก็เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยแถวหน้าที่มุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตร MBA ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น

 

- หลักสูตร CEO MBA เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการสร้าง ‘CEO แห่งอนาคต’
 

- หลักสูตร MBA Online ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ควบคู่กับการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียน เพื่อช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการพัฒนาศักยภาพตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา
 

- หลักสูตร Innovative Entrepreneurship – IE MBA เป็นหลักสูตรน้องใหม่ ที่มุ่งเน้นการสร้างผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีความคิดต่างอย่างมีนวัตกรรม

            

          เพราะโลกธุรกิจทุกวันนี้เต็มไปด้วยผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่ ทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ที่เกิดขึ้นทุกๆ วัน ดังนั้น การจะเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืนในโลกธุรกิจยุคนี้ จึงไม่ใช่เรื่องง่าย!! ด้วยความเชื่อว่า ‘อาวุธสำคัญ’ ที่จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้ในระยะยาวคือ ความคิดต่างอย่างมีนวัตกรรม UTCC จึงได้พัฒนาหลักสูตร IE MBA ขึ้นมา ซึ่งเพิ่งเปิดตัวรุ่นแรกช่วงปลายปี 2559
 


          ดร.ณัฐพันธ์ บัววราภรณ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร IE MBA ว่า “มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยต้องการสร้างผู้ประกอบการที่มีความแตกต่างอย่างมีศักยภาพ ด้วยแนวความคิดที่มีนวัตกรรม สร้างสรรค์ นอกกรอบ รวมถึงสามาถนำนวัตกรรมสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ได้ และที่สำคัญคือ สามารถพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาอย่างก้าวกระโดดได้ด้วย ธุรกิจถึงจะยั่งยืน”
 


ศึกษาดูงานวิชาการตลาด ในธุรกิจเพื่อสังคม To fast To Sleep
 

          สำหรับกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตร IE MBA  ดร.รวิดา วิริยกิจจา  กล่าวว่า หลักสูตรนี้สร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์ทุกคนที่มีความรัก (Passion) ที่จะเป็นผู้ประกอบการ โดยอาจจะมีธุรกิจของตัวเองอยู่แล้ว หรือมีธุรกิจของครอบครัวให้ต่อยอด หรืออาจจะไม่ยังไม่มีธุรกิจของตนเองแต่มีความปรารถนาที่จะสร้างธุรกิจ หรือเป็นพนักงานในองค์กรที่ต้องการจัดตั้งหน่วยธุรกิจ (Business Unit) ใหม่ ก็ได้เช่นกัน
 


“เพราะส่วนใหญ่ ผู้ที่เลือกเรียนหลักสูตรนี้มักเป็นผู้ประกอบการ หรือเป็นผู้มีความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ ฉะนั้น วิธีการเรียนการสอนจึงแตกต่างจากสาขาอื่น จะเน้นทฤษฎีมากไม่ได้ แต่ต้องเน้นองค์ความรู้ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และต้องเป็นวิธีการเรียนที่ยืดหยุ่นเพื่อให้เหมาะสมกับวิถีการทำงานของผู้ประกอบการ” ดร.รวิดา วิริยกิจจา กล่าว


ในส่วนของวิธีการเรียนการสอนในหลักสูตร IE MBA มีจุดเด่นสำคัญ คือ
 

1) เพิ่มสัดส่วนการดูงานเพื่อให้ผู้เรียนได้ใกล้ชิดกับ ‘กูรู’ นักธุรกิจตัวจริงมากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้จุดประกายความคิดและสร้างทัศนคติที่ดีในการเป็นผู้ประกอบการที่กล้าที่จะมีความคิดต่างอย่างสร้างสรรค์และนอกกรอบอย่างมีนวัตกรรม

2) เน้นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาจากกรณีศึกษา (Case study) ต่างๆ รวมถึงการระดมสมองเพื่อนำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์และการคิดนอกกรอบ (Cross Idea) ออกจากแนวทางธุรกิจแบบเดิมๆเรียนรู้การจัดการองค์กรจากเจ้าของธุรกิจเครือโรงแรม S Hotel
 

3) เน้นการเรียนรู้และค้นคว้าด้วยตัวเอง (Independent Study) โดยวัดผลจาก ‘ไอเดียทางธุรกิจ’ หรือ ‘Business Plan’ และกระตุ้นให้เกิดการนำไปปฏิบัติจริง หรือนำไปประกวดแข่งขัน (Pitch) บนเวทีในระดับภูมิภาคและระดับโลก ซึ่งไม่เพียงช่วยสร้างแรงบันดาลใจและเปิดโลกทัศน์ให้กับผู้เรียน ยังเป็นการนำเสนอแผนธุรกิจออกสู่สาธารณะและนักลงทุน (VC) ด้วย ซึ่งอาจจะทำให้เกิดธุรกิจใหม่ขึ้นจริงๆ
 

4) เพื่อความสะดวกของผู้เรียน หลักสูตร IE MBA จึงการจัดเวลาเรียนที่ค่อนข้างยืดหยุ่น คือเรียนเฉพาะวันเสาร์ และใช้ลักษณะการเรียนการสอนที่เรียกว่า ‘โมดูล (Module)’ คือเรียนให้จบเป็นรายวิชาไป หากผู้เรียนจำเป็นต้องขาดเรียนหรือขาดสอบในโมดูลวิชา A ทันทีที่จบโมดูลนี้ ผู้เรียนสามารถเข้าเรียน (Plug-in) โมดูลของวิชาถัดไปได้ทันที แล้วค่อยกลับไปลงวิชา A ในโมดูลถัดไป ซึ่งแต่ละวิชาจะเปิดการเรียนการสอนเวียนตลอดทั้งปี โดยสามารถเรียนจบได้ภายในเวลาเพียง 20 เดือน
 


ศึกษาระบบเกษตรอินทรี โครงการตะกร้าปันผัก กับร้าน Health Me

 

          “หัวใจสำคัญของหลักสูตรนี้ คือการเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติ พอเรียนครบทุกโมดูล ผู้เรียนก็จะได้องค์ความรู้ที่ครบในทุกองค์ประกอบของการเริ่มต้นธุรกิจ ท้ายที่สุด ก็จะตกผลึกเป็น ‘ไอเดียธุรกิจ’ หรือแผนธุรกิจที่สอดคล้องกับความต้องการของตัวเองอย่างแท้จริง ส่วนคนที่มีธุรกิจอยู่แล้ว ก็สามารถที่จะต่อยอดธุรกิจของตนให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้” ดร.ณัฐพันธ์ สรุปเป้าหมายสูงสุดของหลักสูตร IE MBA
 

          สุดท้ายนี้ ดร.รวิดา วิริยกิจจา สรุปทิ้งท้ายว่า การเรียนหลักสูตร IE MBA จะเปลี่ยนห้องเรียนเป็นเสมือนสนามทดลองทางธุรกิจ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและผู้ที่อยากเป็นผู้ประกอบการ ได้มาเรียนรู้การล้มเหลวของคนอื่นและมาฝึกล้มเหลวด้วยตัวเองก่อนที่จะออกไปเผชิญกับการแข่งขันในโลกธุรกิจริงโดยไม่มีครูอาจารย์คอยปลุกปั้นและให้คำปรึกษาข้อมูลจาก : mbanewsthailand
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (INTERNATIONAL PROGRAM) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

"Triple Value interMBA: business knowledge, professional ...

M.Acc บัญชีมหาบัณฑิต วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หลักสูตร DPU-M.ACC บัญชีมหาบัณฑิต ภายใต้ความดูแลของ ...

หลักสูตรพัฒนาการใช้สื่อดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ (DEF) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หลักสูตรพัฒนาการใช้สื่อดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ เหมาะสำหรับผู้บริหาร ...