U-Review

โครงการ U-review “เปิดมุมมองใหม่ เลือกคณะมหาวิทยาลัยด้วยข้อมูล”


ที่มา
ทางเว็บไซต์ Upbean.com ได้รับคำถามจากนักเรียนและผู้ปกครองในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวนมาก เกี่ยวกับข้อมูลคณะสาขาในแต่ละมหาวิทยาลัย ว่าเรียนเกี่ยวกับอะไร? จบมาทำงานด้านไหน? มีโอกาสหางานง่ายไหม? น่าเรียนหรือไม่? ฯลฯ
ทางเว็บไซต์จึงนำคำถามเหล่านั้น มาหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของแต่ละคณะสาขามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อให้กับนักเรียนและผู้ปกครองในระดับอุดมศึกษา
โดยมีการให้คะแนนในแต่ละด้านจากความคิดเห็นของฝ่ายวิชาการ Upbean.com

หลักการในการวิเคราะห์ข้อมูล
และประเมินคะแนน U-Review Score 2017


1.ผลงานของสาขา
- ผลงานในระดับประเทศ
- ผลงานในระดับโลก
- ของนักศึกษา อาจารย์ และศิษย์เก่า

2.ความพร้อมของห้องปฎิบัติการและอุปกรณ์การเรียน
- ความทันสมัย
- อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนเพียงพอกับผู้เรียน

3.ความร่วมกับองค์กรภายนอก
- ด้านการเรียนการสอน
- ด้านการทำงาน

4.โอกาสหางานง่าย
- สอดคล้องกับ 5 เทรนด์งานในอนาคต (จากพ็อกเกจบุ๊ค เลือกคณะ เลือกอนาคต)
- ตรงความต้องการของตลาดงานในอนาคต

5.สภาพแวดล้อมของสถานที่เรียน
- ความปลอดภัย
- ความสะอาด
- ความสวยงาม

6.คะแนนความน่าสนใจของคณะสาขา จากผู้ใช้บริการ

วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินคะแนน U-Review Score
โดยฝ่ายวิชาการ Upbean.com


มหาวิทยาลัยร่วมส่งข้อมูลได้ที่
E-mail : ask@admissionpremium.com
Tel : 098-746 3591 , 02-1975935
Line id : UpbeanIT