Master Degree

MBA (Logistics and Supply Chain Management) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ (SME) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้ก่อตั้งขึ้นในปี ...

S-MBA (Special Master of Business Administration) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

หลักการสำคัญในการสร้างหลักสูตร MBA ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ...

MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (MBJ) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้ก่อตั้งขึ้นในปี ...