Master Degree

แนะนำการสอบเข้าเพื่อเรียนต่อประเทศอเมริกา

       ประเทศอเมริกาเป็นประเทศที่หลายคนต่างก็ใฝ่ฝันอยากจะไปเรียนต่อมากทีเดียว แต่การจะไปเรียนต่อในต่างประเทศนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะเรียนง่ายๆเช่นกัน เพราะทุกคนต้องมีการสอบมากมาย และระดับความยากที่ทำให้หลายคนกังวล การสอบก็จะยากขึ้นตามระดับที่เราเรียน เช่นเรียงจากปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกนั่นเอง และวันนี้พี่ก็มีวิธีที่จะแนะนำเทคนิคการสอบเข้าเพื่อเรียนต่อประเทศอังกฤษมาให้อ่านกัน


       เริ่มแรกการที่เราจะไปเรียนต่อต่างประเทศเราจะต้องผ่านการทดสอบจากการสอบ TOEFL, SAT, GMAT, IELTS, GRE ก่อน  เนื่องจากแต่ละโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยมีข้อกำหนด ระบบและมาตรฐานการให้คะแนนที่แตกต่างกัน และเนื่องจากการสอบเหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อวัดทักษะของนักศึกษา
      
       1.TOEFL
      
       เป็นการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ หากเราวางแผนที่จะเรียนในต่างประเทศที่สหรัฐอเมริกาเราจะต้องทำการสอบ TOEFL เพื่อแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษ วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีเกณท์คะแนนที่กำหนดไว้เพื่อการได้รับเข้าเรียน โดยเราจะต้องได้คะแนนถึงเกณท์หรือสูงกว่าที่กำหนดในการสอบ ซึ่งการสอบจะประกอบด้วย
      
       -การฟัง เพราะการสอบนี้จะวัดความสามารถของเราในการทำความเข้าใจกับภาษาอังกฤษแบบชาวอเมริกัน
      
       -โครงสร้าง การสอบนี้จะวัดความสามารถของคุณในการทำความเข้าใจกับภาษาเขียนของภาษาอังกฤษ
      
       -การอ่าน การสอบนี้จะเป็นการอ่านเพื่อทำความเข้าใจและคำศัพท์และเป็นการทดสอบความเข้าใจของเรา
      
       2. SAT
      
       เป็นการทดสอบวัดความถนัดด้านการศึกษา โดยนักศึกษาของสหรัฐอเมริกาทุกคนต้องทำการสอบเพื่อสมัครเข้าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกา เป็นการสอบภาคบังคับของพลเมืองสหรัฐอเมริกาทุกคนและอาจรวมถึงนักศึกษานานาชาติเช่นกันขึ้นอยู่กับวิทยาลัยหรือหลักสูตรที่เราต้องการสมัครเรียน โดยรายละเอียดสามารถหาได้ตามอินเตอร์เน็ตทั่วไปนั่นเอง
      
       3. GMAT
      
       เป็นการสอบวิชาเฉพาะสาขาบริหารธุรกิจ เพื่อวัดทักษะทางภาษา ตัวเลขและการวิเคราะห์ของนักศึกษาที่ต้องการเข้าเรียนที่วิทยาลัยต่างๆในหลักสูตร MBA และหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
    
        4. IELTS
      
       เป็นการสอบระบบทดสอบภาษาอังกฤษนานาชาติ แบ่งเป็นสองประเภทคือการสอบวิชาการและทั่วไป สำหรับการเรียนระดับอุดมศึกษา
      
       5. GRE
      
       เป็นการสอบวัดเชาวน์ปัญญาระดับบัณฑิต การสอบนี้จะเป็นการสอบสำหรับนักศึกษาที่ต้องการสมัครเรียนหลักสูตรระดับบัณฑิตหรือสูงกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชา เช่น สังคมศึกษา วิศวกรรมศึกษาและอีกหลายสาขา เป็นต้น
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

นิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์และการกระจายเสียง มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

หากน้องๆ เป็นผู้มีใจรักด้านงานวารสารและสื่อวิทยุกระจายเสียง ...

นิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หากพูดถึงนิเทศศาสตร์ ปัจจุบันยังคงเป็นอันดับต้นๆ เสมอเมื่อมีการจัดทำการสำรวจสาขาที่อยากเรียนมากที่สุด ...

นิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่เปิดสอนนิติศาสตร์ กว่า 47 ...