Master Degree

แม่โจ้เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับ ป.โท-เอก ภาคเรียนที่ 2 (หมดเขต 28 ก.ย. 2560)


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับ ป.โท-เอก ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560


ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ - 28 ก.ย. 2560

ดูรายละเอียดคณะ/สาขาที่เปิดรับที่นี่ www.education.mju.ac.th/graduateAdmission/fileUpload/286201714402578.pdf

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การค้าระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของแต่ละประเทศและภูมิภาคของโลก ...

MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักธุรกิจ ...

สาขาผลิตแอนิเมชัน สถาบันกันตนา

กระบวนการการผลิตแอนิเมชัน การสร้างตัวละครแบบ 2 มิติ ...