Master Degree

MBA ทางเลือกสำหรับคนรุ่นใหม่

       นิยามของคำว่า คนรุ่นใหม่ แต่ล่ะคนไม่เหมือนกัน บางคนเข้าใจว่าคนรุ่นใหม่ คือคนอายุน้อยที่ประสบความสำเร็จ บางคนเข้าใจว่าคนรุ่นใหม่ คือคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ก้าวทันเทคโนโลยี ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ คนรุ่นใหม่กับทางเลือกการเรียน MBA กัน เพราะคำถามที่ถูกถามมากที่สุด คือ ทำไมคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่เลือกที่จะเรียน MBA? วิสัยทัศน์ของคนรุ่นใหม่มีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับการเลือกเรียน? เรามาฟังคำตอบไปพร้อมๆ กันได้เลย
 
       ปัจจุบันเป็นโลกแห่งการค้าเสรี เป็นยุคของการสื่อสารระบบดิจิตอล ยุคของการเรียนรู้ ยุคที่โลกมีความแปรปรวนตลอดเวลา ดังนั้นคนรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ใฝ่เรียนรู้ย่อมมองเห็นความสำคัญของความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักการการบริหารธุรกิจท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงทั่วโลก อีกทั้งการสร้างพื้นฐานที่ถูกต้อง และแข็งแกร่งย่อมทำให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และคนรุ่นใหม่มีความสามารถที่จะดำเนินกิจการหรือภารกิจให้สำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืนมากขึ้น

        ในบางครั้งการเรียนจากประสบการณ์ตรงเพียงอย่างเดียว นอกจากจะใช้เวลานานแล้วประสบการณ์ที่ได้รับจากสถานการณ์ในอดีตอาจไม่เพียงพอที่จะนำมาประยุกต์ใช้ได้ในโลกปัจจุบันที่มีความแปรปรวน และการเรียนรู้จากประสบการณ์ยังให้ตัวอย่างการดำเนินธุรกิจได้ในขอบเขตที่จำกัด แต่ในทางตรงกันข้ามการเรียนรู้จากทฤษฏี องค์ความรู้หรือหลักการที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยพิสูจน์ และทดสอบจากหลากหลายธุรกิจ หลากหลายสถานการณ์ทั้งในอดีตและปัจจุบันช่วยส่งเสริม และสร้างสรรค์ให้ผู้ที่ศึกษามีความเข้าใจในหลักการ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในธุรกิจต่างๆ ในสถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลายได้เป็นอย่างดี

UploadImage

       นอกจากนี้คนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยที่ต้องการประหยัดเวลาในการเรียนรู้เทคนิควิธีการบริหารจัดการธุรกิจทั้งธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่หรือแม้แต่การพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีความสามารถในการบริหารในระดับสูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล เพื่อความก้าวหน้าที่รวดเร็วในองค์การที่ตนปฏิบัติงานอยู่  ซึ่งการเรียนการสอนในหลักสูตร MBA ช่วยตอบสนองความต้องการเหล่านี้ของคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี

       คนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยที่เชื่อมั่นว่าการเรียนรู้ในห้องเรียน MBA นอกจากจะได้องค์ความรู้หรือหลักการในการบริหารธุรกิจที่ถูกต้องเหมาะสม และรวดเร็วแล้วยังเป็นการต่อยอดธุรกิจ เสริมสร้างเครือข่าย และพันธมิตรในธุรกิจอีกด้วย เพราะการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้กับเพื่อนๆในกลุ่มที่เรียน MBA ด้วยกันเป็นเวลาอย่างน้อย 1-2 ปี ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นี้ก็น่าจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนรุ่นใหม่เลือกที่จะเรียน MBA
 
       การที่คนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพในการเรียนรู้ในหลักสูตร MBA ทำให้สถาบันการศึกษาต่างๆพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้กระชับ สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 1 ปีสำหรับผู้ที่มีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ หรือ ปีครึ่งสำหรับผู้ที่จบในสาขาวิชาอื่นๆ แม้ว่าคนรุ่นใหม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้นสถาบันการศึกษาต่างๆมักให้ความสำคัญในการสร้างเสริมประสบการณ์ตรงแก่ผู้เรียนโดยส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างเครือข่ายในต่างประเทศมีการจัดทัศนศึกษาดูงานในต่างประเทศมากขึ้นเพราะโลกธุรกิจปัจจุบันมิได้จำกัดอยู่เพียงขอบเขตประเทศไทยเท่านั้น เป็นการสร้างโอกาสให้แก่คนรุ่นใหม่ได้สัมผัสกับสถานการณ์จริงหรือปัญหาที่แท้จริง
 
       MBA เป็นหลักสูตรที่คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจมาเป็นเวลานานแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการเปิดสอนในหลักสูตรเฉพาะมากขึ้น เช่น บัญชีมหาบัณฑิต การจัดการมหาบัณฑิต แต่คนรุ่นใหม่ก็ยังเชื่อมั่นว่าในการบริหารธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นรากฐานความรู้ที่รอบรู้และรู้ลึกที่ได้รับจากการเรียนในหลักสูตร MBA เป็นพื้นฐานที่สำคัญอันดับแรก แต่ปัจจัยที่มีความสำคัญของการการเลือกเรียน ในหลักสูตร MBA คือความสุขในระหว่างการเรียน ไม่ว่าจะเรื่องความสะดวกสบายในการเดินทาง หรือความสุขในห้องเรียน สภาพการเรียนรู้ที่ไม่กดดันจะนำมาซึ่งความสุข เพราะความสุขในการเรียนรู้ช่วยพัฒนาได้อย่างยั่งยืนมากกว่าการอดทนที่จะต้องเรียนให้จบ
เคล็ดลับสู่ความสุข คือ ทำในสิ่งที่รัก และเคล็ดลับสู่ความสำเร็จ คือ รักในสิ่งที่ทำ

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ...

ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อยากเรียนสถาปัตย์ อยากเป็นสถาปนิก ชอบออกแบบตกแต่งมาก ...

ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบตกแต่งภายใน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

สาขาออกแบบภายใน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ...