Master Degree

วิทยาลัยดุสิตธานี มุ่งผลิตบัณฑิตตอนรับธุรกิจบริการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พร้อมจัดตั้งศูนย์ DTEC เน้นวิจัยสร้างสรรค์เพื่อผู้ประกอบการ Startup

 

          การท่องเที่ยวของไทย เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้แก่ประเทศ และมีแนวโน้มการขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่ความต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อรองรับก็มีความสำคัญ ผศ.ดร.สาโรจน์ พรประภา อธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี เปิดเผยว่า วิทยาลัยดุสิตธานี จัดการศึกษาผลิตบุคลากรรองรับการท่องเที่ยวและบริการมานาน 24 ปี มุ่งผลิตบัณฑิตที่จบแล้วสามารถปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง


ผศ.ดร.สาโรจน์ พรประภา อธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี

 

          ปัจจุบันเปิดสอนใน 3 คณะ ได้แก่ อุตสาหกรรมบริการ,โรงแรมและการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมนานาชาติ ที่มีการร่วมมือจัดการศึกษากับโรงเรียนการโรงแรมของโลซาน และเลอกอร์ดองเบลอ แต่ละปีรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและโท ประมาณ 600-700 คน พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงตอบสนองและรองรับนโยบาย Thailand 4.0 และได้มาตรฐานอาเซียน จึงได้กำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินการพัฒนาใน 3 เรื่องหลัก คือ ด้านกายภาพ ด้านหลักสูตร และความร่วมมือกับสถาบันนานาชาติ

 

          ด้านกายภาพจะเน้นการพัฒนาสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยที่ส่งเสริมและสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆ มาผสมผสานกับการจัดการเรียนการสอนในแบบเดิม พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโทด้านการบริการเชิงธุรกิจให้มีบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ประกอบการหน้าใหม่ (Startup) ที่ต้องการคำแนะนำในการประกอบธุรกิจอย่างครบวงจร ซึ่งที่ผ่านมาได้เริ่มให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการต่างๆ อาทิ ธุรกิจฟู้ดทรัค อาหารเพื่อสุขภาพ ฯลฯ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนา Thailand 4.0 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนคิดต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ในด้านงานบริการ
 


 

“ที่สำคัญวิทยาลัยจะมีการปรับโฉมโรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม เดิมโดยจัดตั้งเป็น ศูนย์ความเป็นเลิศดุสิตธานี หรือ Dusit Thani Excellence Center : DTEC ให้บริการแก่ผู้สนใจ ผู้ประกอบการที่ต้องการเรียนรู้งานบริการเชิงธุรกิจ โดยศูนย์ฯ นี้จะเน้นงานวิชาการที่สร้างสรรค์ ทั้งการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน พัฒนาและวิจัยสูตรอาหารมาตรฐาน ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวกับวิทยาการทำอาหาร (Gastronomy) ไปจนถึงการผลิตสื่อออนไลน์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การจัดการเรียนการสอนที่ดำเนินการอยู่ในโรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรมก็ยังดำเนินการตามปกติ”
อธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี กล่าว


 

          สำหรับความร่วมมือกับสถาบันนานาชาติ ทางวิทยาลัยจะเน้นการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งด้านอาหาร การโรงแรมและการท่องเที่ยว รวมไปถึงอุตสาหกรรมบริการให้มากขึ้น เพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถทักษะวิชาชีพของบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการให้ได้มาตรฐาน ทั้งนี้สิ่งที่ยากที่สุดของงานบริการคือการจัดการคาดหวังของผู้รับบริการ เพราะฉะนั้นในฐานะผู้ผลิตก็ต้องวางแนวทาง มาตรฐานการผลิต เพื่อให้บุคลากรให้มีคุณภาพ อีกสิ่งหนึ่งที่วิทยาลัยมีการปลูกฝังบัณฑิตอย่างต่อเนื่องก็คือจรรยาบรรณในวิชาชีพเดียว 

 

          อย่างไรก็ตาม เชื่อมั่นว่านักศึกษาที่จบจากวิทยาลัยดุสิตธานีจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบริการของประเทศให้เข้มแข็งได้ และเป้าหมายของกลุ่มการศึกษาดุสิต คือการเป็นสถานบันการศึกษาที่ได้รับความไว้วางในมากที่สุดในด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม

 


 

ข้อมูลจาก : komchadluek
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

Ph.D. (Accountancy) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

จุดมุ่งหมายของหลักสูตรนี้มีไม่กี่ข้อ แต่ไม่อาจทำได้ง่ายนัก ...

สหเวชศาสตร์ สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นเมื่อ ...

MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา

ตามที่สภามหาวิทยาลัยนเรศวรได้วางเป้าหมายในการขยายเขตการศึกษาและความรู้ด้านบริหารธุรกิจออกไปอย่างทั่วถึง ...