Master Degree

สร้างจุดแตกต่าง ด้วยทักษะงานจากการเรียน ป.โท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม

     “ประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนา” เราเติบโตกับประโยคนี้มาโดยตลอด แต่เมื่อไม่นานมานี้น่าจะเป็นแสงสว่างที่รัฐบาลออกมาประกาศว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่ “ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนา” แล้วจริง ๆ หลายท่านคงผ่านหูผ่านตาคำว่า “ประเทศไทย 4.0” หรือ “ไทยแลนด์ 4.0” มาบ้างแล้ว แต่ก็เชื่อว่าหลายท่านยังไม่รู้จัก “ประเทศไทย 4.0”  หรือ อาจจะรับรู้แต่ไม่สนใจแต่เดี๋ยวก่อนค่ะ จริงๆแล้วมันสำคัญกับเรามาก     “ไทยแลนด์ 4.0”  เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้

     แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะเข้ามามีบทบาทมากแทบจะทุกอุตสาหกรรม เพื่อเร่งขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 วันนี้พี่ทีมงานมีเคสของรุ่นพี่ที่จบปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจ จบมาก็ทำงานเอกสารโดยตำแหน่งในตอนนั้นเป็น ฝ่ายธุรการ แต่ด้วยเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทแม้กระทั่งการจัดการเอกสาร จึงเป็นที่มาที่พี่ต้องเลือกเรียนต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพตัวเอง และก้าวทันโลกในยุคไทยแลนด์ 4.0
 
ทําไมต้องเลือกเรียนปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

     สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ถือว่าเป็นสาขาที่น่าสนใจและเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สําคัญในยุคนี้ เพราะปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษา สาธารณะสุข การเงินการธนาคาร การติดต่อประสานงานทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชน ด้านธุรกิจและการดําเนินชีวิตประจําวัน มีเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น จึงจําเป็นต้องศึกษาในสาขาให้เข้าใจถ่องแท้ เพื่อนําความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเอง ด้านต่างๆ เช่น


     ด้านการศึกษา มีการเรียนการสอนและการสืบค้นผ่านระบบ ออนไลน์

     ด้านธุรกิจ คือ เพิ่มโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ ขยายช่องทางการตลาด การเข้าถึงของผู้บริโภคใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์ความต้องการ ความเป็นไปได้ ปัญหาและแก้ไขปัญหาให้ธุรกิจอยู่ในรูปแบบออนไลน์ ง่ายต้อการเข้าถึงเปรียบคือการมีหน้าร้านทุกที่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

     โอกาสทางธุรกิจ การมีพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศย่อมมีโอกาสประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้น เนื่องด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างที่นํามาสูงการประสบความสําเร็จและมีโอกาสที่ธุรกิจจะเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

     โอกาสงานและรายได้ แน่นอนว่าเมื่อมีพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วย่อมมีโอกาสที่จะหางานได้มากกว่าคนอื่น เพราะยุคสมัยนี้ สื่อต่างๆเริ่มเข้ามามีบทบาทและเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ทํางาน ซึ่งถ้าหากมีความสามารถหารายได้เพิ่มและมีประสบการณ์การทํางานในด้านต่างๆ
 
จริงหรือไม่? ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เรียนจบได้ภายใน 1 ปี 

     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียน 1 ปี จำนวน 36 หน่วยกิต มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ดูแลอย่างใกล้ชิดตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสายงาน IT ของ กพ. สามารถเรียนจบจากสาขาที่ไม่ใช่ไอที ก็สามารถเข้าเรียนในหลักสูตรฯได้ โดยทางหลักสูตรฯ จัดให้มีการเรียนปรับพื้นฐานไอทีก่อนเรียน

    โดยการเรียนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมจะเน้นการบรรยาย การวิเคราะห์และทฤษฎีปฏิบัติตามวิธีการ
ประเด็นการเรียน : ฝึกปฎิบัติจริง ตามหลักการและเหตุผล ความเป็นไปได้

          ความพิเศษนําความรู้ที่ได้จากการศึกษา : สามารถใช้งานได้จริง เช่น datamining ที่นําเอาเทคโนโลยี ข้อมูลการตัดสินใจในธุรกิจปัจจุบัน เพื่อสรุปความน่าจะเป็นและเป็นไปได้ของธุรกิจในอนาคต

         ความประทับใจ : ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบเป็นกันเอง เหมือนพี่สอนน้อง มีปัญหาหรือข้อสงสัยสามารถขอคําปรึกษากับอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นได้ตลอด ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมนอกสถานที่ร่วมกับเพื่อนๆ และได้ส่งบทความวิชาการ ตีพิมพ์ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาไม่นาน


รายวิชาเด็ดโดนใจ

     ข้อมูล (Data) คือ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นคน สัตว์สิ่งของ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ยังไม่ผ่านการประมวลผล โดยที่ข้อมูลอาจอยู่ในรูปของตัวเลข ตัวอักษร ข้อความ หรือ Multimedia ก็ได้เนื่องจากข้อมูลเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของระบบสารสนเทศรวมทั้งระบบสนับสนุนการตัดสินใจ จึงต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และน่าเชื่อถือ

     สารสนเทศ (Information) คือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล และจัดการให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และสามารถนาไปใช้งานได้
ตามที่ต้องการ
 
อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

     - ผู้ประกอบการยุคใหม่
     - ผู้บริหารโครงการระบบและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
     - ผู้บริหารสูงสุดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO)
     - ผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์ - ผู้จัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
    - ผู้เชี่ยวชาญด้าน System Integration and Business Analyst
     - ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
     - นักวิเคราะห์และออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
     - ผู้บริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบ
     - ผู้จัดการฝ่ายการตลาดโครงการ
     - อาจารย์สถาบันการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯข้อมูลเพิ่มเติม

  
   - เว็บไซต์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นตามประกาศของคณะปฏิวัติ ...

สารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เนื่องด้วยปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินการทั้งในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและการศึกษาเป็นอย่างมาก ...

MBA บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง

“ นวัตกรรม ” เป็นสิ่งที่เกิดจากความ...